Hoppa till innehåll
Media

Förslag till höjning av de minsta pensionerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.32
Pressmeddelande 111/2019

Det föreslås att de skattefinansierade pensionerna för de som får liten pension ska höjas. Folkpension-ens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden från ingången av nästa år. Enligt propositionen ska cirka 609 000 pensionärer vars totala pension underskrider 1200-1300 euro i månaden få åtminstone en liten höjning av sin pension.

Efter höjningen blir den fulla folkpensionen för ensamboende 662,86 euro i månaden och för de i ett äktenskap eller samboförhållande 591,79 euro i månaden. Garantipensionens fulla belopp blir 834,52 euro. Beloppen kan ännu ändra en aning, eftersom de påverkas av förändringen i folkpensionsindex.

Gränserna för tilläggssjälvrisken i bostadsbidraget för pensionstagare ändras för att höjningen av pensionerna inte nämnvärt ska påverka pensionstagarnas bostadsbidrag och därmed minska ökningen av deras disponibla inkomster.

Syftet med höjningen av pensionerna är att trygga pensionstagarnas utkomst och minska fattigdom och utanförskap. Genom att höja folkpensionen och garantipensionen riktas kan man förbättra försörjningen uttryckligen för de som får de minsta pensionerna.

Tilläggen till avträdelsebidragen för lantbruksföretagare ska höjas så att de motsvarar höjningen av folkpensionen. Höjningen av folkpensionen höjer också beloppet av det extra fronttillägget och beloppet av det grundunderstöd enligt militärunderstödslagen som betalas till fullt belopp, eftersom de är bundna till folkpensionens belopp.

Även pensionsstödet och minimiinkomstgränsen för att invalidpension ska lämnas vilande höjs, eftersom de är bundna till garantipensionens belopp. Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och av rehabiliteringspenningen för de som deltar i yrkesinriktad rehabilitering hålls på samma nivå som garantipensionen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och ska behandlas i samband med budgeten. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, [email protected]

Tillbaka till toppen