Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan hyväksyttiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöSisäministeriöSosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston viestintäosastoYmpäristöministeriö
16.12.2016 15.48
Tiedote 557/2016

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Toimenpidesuunnitelmaa käsiteltiin ensimmäisen kerran marras-joulukuun taitteessa, nyt sitä täsmennettiin etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Suunnitelma on valmisteltu sisäministeriön koordinoimana eri ministeriöissä, ja se keskittyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten laittomaan Suomessa oleskeluun.

Toimenpidesuunnitelmassa laittomasti maassa oleskelevilla ihmisillä tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti ja jotka katoavat tai poistetaan vastaanottojärjestelmän piiristä. Tällöin ulkomaalaisella ei ole laillista oikeutta oleskella Suomessa.

Kunnat antavat välttämättömän ja kiireellisen avun

Ministerityöryhmä päätti välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta. Kuntia ohjeistetaan niin, että laittomasti maassa oleskeleville turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Kunnat antavat välttämättömän ja kiireellisen avun, valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti. Valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä säädetään asetuksella.

Mikäli henkilö ei enää saa vastaanottopalveluita ja hän tarvitsee välttämätöntä kiireellistä apua, hänet ohjataan kuntaan hakemaan tilapäistä asumispalvelua, niin sanottua hätämajoitusta. Kuntia ohjeistetaan niin, että hätämajoituspalveluun sisältyy myös ruoka ja mahdollisesti muu akuutti apu, esimerkiksi välttämättömät lääkkeet. Kunnat selvittävät hätämajoitukseen hakeutuvan oleskeluoikeuden Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta. Laittomasti maassa oleskelevat ohjataan palautusjärjestelmän piiriin.

Tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu koskien perustuslain takaamaa välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa käynnistetään heti vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää nyt tehdyn linjauksen lainsäädännöllistä pohjaa.

Valvontaa tehostetaan ja vapaaehtoista paluuta tuodaan esille

Toimenpidesuunnitelmassa painotetaan ajantasaisen tilannekuvan varmistamista ja valvonnan tehostamista. Poliisi huolehtii valtakunnallisen ja alueellisen tilannekuvan muodostamisesta yhdessä muiden osapuolten kanssa. Poliisilaitokset tehostavat tietojen vaihtoa alueellisten toimijoiden, esimerkiksi vastaanottokeskusten, raja- ja merivartiostojen, kuntien, aluehallintovirastojen, Kelan, kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Aiempaa kattavampi tilannekuva tukee viranomaisten toimintaa ja auttaa suuntaamaan toimenpiteitä.

Valvontaa tehostetaan myös parantamalla poliisin ja muiden viranomaisten osaamista laittomaan maassa oleskeluun liittyvissä asioissa. Asia koskee entistä useampia virkamiehiä.  Samalla varmistetaan, että tietoa vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta on hyvin saatavilla. Tietoa jaetaan myös vastaanottokeskusten ulkopuolella esimerkiksi välttämättömien kiireellisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Paluun onnistumista tuetaan ja kattavien palautusten toimeenpano varmistetaan. Neuvotteluja yhteistyöpöytäkirjojen laatimiseksi Irakin ja Somalian kanssa jatketaan aktiivisesti. Afganistanin kanssa yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettiin lokakuun alussa.

Laajaa hakeutumista koulutukseen ei odoteta

Jokaisella lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslaki ei edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää tai että kunnan tulisi olla kotikuntalain mukaan määräytyvä lapsen kotikunta. Myös YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaiset velvoitteet sitovat Suomea. Laittomasti maassa olevien perheiden lasten hakeutumisesta kouluun ei kuitenkaan ole viitteitä eikä sitä pidetä todennäköisenä.

Vastuu toimenpiteistä on kullakin hallinnonalalla

Laittoman maassa oleskelun ehkäisy ja hallinta koskettavat viranomaistoimijoita laajasti. Kukin hallinnonala vastaa päätettyjen hallinnonalalle kuuluvien toimenpiteiden ohjauksesta, toimeenpanosta ja vaikutusten seurannasta sekä tarvittavasta toimialakohtaisesta viestinnästä. Päätettyjen toimenpiteiden toimeenpano käynnistetään viimeistään 1.1.2017.

Toimenpidesuunnitelma on kokonaisuudessa tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja toimenpideohjelmasta antavat:

• Sisäministeri Paula Risikon erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504, etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

• Maahanmuuton ministerityöryhmän pääsihteeri Erkki Matilainen, p. 050 456 1805, erkki.matilainen(at)intermin.fi

• Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan erityisavustaja Eeva Salmenpohja, p. 050 5719 239, eeva.salmenpohja(at)stm.fi

• Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja Sakari Puisto, 046 923 4915

• Sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 0295 163 286, viveca.arrhenius(at)stm.fi

• Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja Niina Perälä, p. 046 923 4296, niina.perala(at)stm.fi

Sivun alkuun