Veteraanien etuudet, kuntoutus ja hammashuolto

Suomen sotien 1939–1945 sotainvalideilla sekä rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla on oikeus saada valtion varoin eräitä erityispalveluja ja etuuksia. Näitä ovat

 • rintamaveteraanien kuntoutus
 • hammashuolto
 • sotainvalidien kuntoutus ja palvelut
 • rintamamiehille annetut etuudet.

Veteraanipalveluihin ja etuuksiin ovat oikeutettuja ne, joilla on

 • rintamasotilastunnus
 • naisille myönnetty rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus tai
 • veteraanitunnus.

Kela ja Valtiokonttori maksavat rintamalisää ja -avustusta

Kansaneläkelaitos maksaa veteraaneille rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää.

Valtiokonttori maksaa rintama-avustusta vapaaehtoisena Suomen sodissa palvelleille rintamaveteraaneille, jotka asuvat pääasiassa Venäjällä, Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella ja elävät taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa.

Veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain.

Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso voi olla keskimäärin 10 päivää vuodessa. Avokuntoutuskäyntejä on mahdollista saada enintään 30 kertaa vuodessa.

Kuntoutukseen haetaan terveyskeskuksen kautta. Terveyskeskus voi järjestää kuntoutuksen itse tai ostaa sen yksityiseltä kuntoutuspalvelun tuottajalta.

Veteraanien hammashuolto ja korvaukset

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.

Kela korvaa yksityisen hammashuollon palveluja veteraaneille Kelan vahvistamien taksojen mukaan. Muun hammashoidon lisäksi veteraanit saavat korvausta

 • protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä ja
 • erikoishammasteknikon antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen.

Kela korvaa hammashuollon kustannuksia rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös Sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat.

Lisätietoja veteraanin hammashuollon korvauksista veteraaneille ja miinanraivaajille saa Kelasta.

Sotainvalidien maksuttomat palvelut

Sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan

 • kuntoutukseen
 • apuvälineisiin
 • avo- ja laitoshoidon palveluihin
 • omaishoidon tukeen.

Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa. Valtiokonttori korvaa palvelut kunnille.

Sotainvalidille korvataan avopalvelut, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on vähintään 10 prosenttia ja laitoshoito, jos työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. 

Muualla verkossa