Vakuutusosasto (VAO)

Vakuutusosasto (VAO) johtaa ja ohjaa vakuutuspolitiikkaa sekä vastaa sosiaalivakuutus- ja muun vakuutuslainsäädännön valmistelusta.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

 • Kansaneläkelaitosta, työläkelaitoksia ja muita vakuutuslaitoksia
 • Eläketurvakeskusta
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitosta
 • Merimieseläkekassaa
 • Vakuutuskassojen yhdistystä
 • Liikennevakuutuskeskusta
 • Potilasvakuutuskeskusta
 • Työttömyysvakuutusrahastoa
 • Tukirahastoa sekä Koulutusrahastoa
 • Muutoksenhakulautakuntia

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Vakuutusosaston päällikkö on ylijohtaja Outi Antila. Lisäksi osaston yhteydessä toimii Lääkkeiden hintalautakunta.

Osaston ryhmät ja vastuut:

Eläkevakuutusyksikkö (EVY)              

 • käsittelee työeläkelainsäädäntöä, kansaneläkettä, eläkkeensaajan asumistukea sekä perhe-eläketurvaa koskevia asioita
 • vastaa vammais- ja hoitotuesta, tapaturma- ja ammattitautiasioista, ryhmähenkivakuutuksesta ja urheilijoiden sosiaaliturvasta sekä sosiaaliturvamaksun asioista
 • käsittelee edellä mainittujen etuuksien lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja
 • käsittelee rintamasotilaseläkkeitä ja veteraanitunnuksia koskevat asiat
 • hoitaa työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa ja lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksun perusteita koskevat asiat
 • käsittelee Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lainsäädäntöasioita, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaa, Kansaneläkelaitosta, Eläketurvakeskusta, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa, Tapaturma-asiain korvauslautakuntaa sekä Eläketurvakeskuksen eläkelautakuntaa koskevia asioita
 • käsittelee vastuualueisiinsa kuuluvat kansainväliset asiat yhteistoiminnassa koordinointiyksikön kanssa                    

Johtaja Heli Backman

Vakuutusmarkkinayksikkö (VMY) 

 • käsittelee asiat, jotka koskevat vakuutusmarkkinoiden toimintaa, erityisesti vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta ja valvontaa
 • käsittelee lakisääteisiä liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutusta koskevia asioita
 • käsittelee Euroopan unionin lainsäädäntöä tulosryhmän toimialalla
 • käsittelee toimialaansa liittyviä OECD- ja IAIS-asioita
 • käsittelee vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan, vakuutusedustuslautakunnan, liikennevahinkolautakunnan, ympäristövakuutuslautakunnan, poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan ja potilasvahinkolautakunnan asioita
 • käsittelee vastuualueisiinsa kuuluvat kansainväliset asiat yhteistoiminnassa koordinointiyksikön kanssa                    

Johtaja Hannu Ijäs

Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö (TSY)

 • käsittelee työttömyysetuuksia ja työttömyyden aikaisia koulutusetuuksia, aikuiskoulutustukea, vuorottelukorvausta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, sairausvakuutuspäivärahaa, sairausvakuutuskorvauksia, lääkekorvausjärjestelmää, kansaneläkelaitoksen kuntoutusta ja kuntoutusajan toimeentuloturvaa ja maatalousyrittäjien sairauspäivärahaa koskevia asioita
 • hoitaa lääkkeiden hintalautakunnan  hallintoasiat
 • käsittelee vastuualueisiinsa kuuluvat kansainväliset asiat yhteistoiminnassa koordinointiyksikön kanssa                    

Johtaja Liisa Siika-aho

Suunnitteluyksikkö (SSY)

 • vastaa osaston strategisesta suunnittelusta ja valmistelee toiminta- ja taloussuunnitteluun sekä taloushallintoon liittyviä asioita
 • vastaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta
 • seuraa ja analysoi vakuutustoimintaa sekä tekee toimialaan liittyviä taloudellisia selvityksiä
 • vastaa osaston henkilöstö- ja yleishallintoasioista.  

Johtaja Heikki Palm

Koordinointiyksikkö (KRY)                  

 • käsittelee osaston toimialaan kuuluvat EU:n sekä monen- ja kahdenkeskisen kansainvälisen toiminnan asiat ja sopimukset
 • koordinoi osaston muiden yksiköiden vastuulla olevaa kansainvälisten asioiden hoitoa

Johtaja Essi Rentola

Lääkkeiden hintalautakunta (HILA)

 • päättää sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet, niiden tukkuhinnat ja korvausluokat
 • päättää korvattavien lääkkeiden tukkuhintojen korottamisesta. Päätökset perustuvat lääkkeen myyntiluvan haltijan tekemiin hakemuksiin
 • vastaa viitehintajärjestelmään liittyvästä päätöksenteosta 

Johtaja Lauri Pelkonen