FI SV

Ny lagstiftning om funktionshinderservice 

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft den 1 januari 2025. Tillämpningsområdet för lagen preciseras genom en separat proposition under 2024. 

Den nya lagen om funktionshinderservice innehåller bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. I specialomsorgslagen kvarstår endast bestämmelserna om stärkt självbestämmanderätt, begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och om specialomsorger som är oberoende av en persons vilja. 

Syftet med den nya lagstiftningen är att

  1. uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning, 
  2. förebygga och undanröja hinder som begränsar möjligheterna att uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning, 
  3. främja förmågan att leva självständigt för personer med funktionsnedsättning och främja deras självbestämmanderätt, 
  4. tillförsäkra personer med funktionsnedsättning tillräcklig service av god kvalitet enligt deras individuella behov.

Mer information om den nya lagstiftningen finns bland annat i handboken om funktionshinderservice:

Vammaispalvelulain voimaantulon siirto

Usein kysyttyä uudistuksesta

Liikkuminen

Asuminen

Siirtymäaika

Päätökset

Lisätietoja

Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163340   Sähköpostiosoite: