FI SV

Valtionavustukset ruoka-apuun

Huom! Hakuaika on päättynyt.

Avustuksen käyttötarkoitus

Ruoka-aputoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville.

Säädösperusta

Valtionavustuslaki (688/2001).

Valtionavustuksen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen järjestöille ruoka-aputoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja järjestämiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu momentilla 33.03.63 yhteensä 1 200 000 euroa.

Avustukset on tarkoitus myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle. Avustuksen myöntämisessä painotetaan ruoka-apua antavien yhdistysten toiminnan tukemista ja sen kehittämistä valtakunnallisesti yhteneväisin periaattein.  Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Lisäksi avustuksen myöntämisessä halutaan varmistaa avustettavan toiminnan maantieteellinen kattavuus.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan eduskunnan aiemmin myöntämillä ruoka-avustuksilla on saatu myönteisiä tuloksia ja mm. toiminnan laatua ja kattavuutta on pystytty parantamaan. Ruoka-apupisteitä arvellaan olevan jo noin 1000, ja ruoka-avun tarve on edelleen suuri. Toiminnan valtakunnallista kehittämistä tulee kuitenkin lisätä ja parantaa sen vaikuttavuutta.  

Hakuaika     

Hakuaika oli 26.2.2019 – 15.3.2019

Haun sisältö

Ruoka-aputoiminnan valtakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville (yhteensä 1 200 000 euroa)

Avustus on tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille. Avustuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä erityisen tuen tarpeessa oleville ja ruoka-aputoiminnan kehittämistä valtakunnallisesti yhdenmukaisen ja vaikuttavan toiminnan aikaansaamiseksi. Keskeisenä kehittämiskohteena ovat ruoka-aputoiminnan järjestämisen koordinointi ja yhteisten toimintamallien rakentaminen, sekä yhteydet osallisuutta lisäävään ja toiminnallisia elementtejä sisältävään toimintaan ja meneillään oleviin valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten Sininauhaliitto ry:n ”Ruokajonoista osallisuuteen (ESR) 2018 -2020”; Kotimaisen avustustyön liitto ry:n ”Ruoka-apuverkosto 2019- 2021” tai Kirkkopalvelut ry:n ”Osallistava yhteisö 2019 -2020”.

Myöntämisperusteet

Avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle ensisijaisesti ruoka-aputoiminnan järjestämiseen ja sen kehittämiseen sekä valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Hakemuksessa tulee kuvata toimenpiteet sekä ruoka-avun järjestämiseen että kehittämiseen liittyen. Toimenpiteet tulee olla kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja niiden tulee perustua tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin ja sopia ruoka-apua tarvitsevien ihmisten tarpeisiin.

Toiminnan tulee olla paikallisesti merkittävää ja vaikuttavaa. Valtakunnallinen ulottuvuus ja meneillään olevat valtakunnalliset kehittämishankkeet tulee huomioida hakemuksessa. Avustuksen edellytyksenä on hakijan vakiintunut toiminta ja yhteistyö sekä paikallistasoilla että valtakunnallisten, meneillään olevien osallisuutta lisäävien hankkeiden kanssa. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä laajasti esimerkiksi alueen kuntien ja kuntayhtymien sekä alueen seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Toimijalla on oltava riittävä asiantuntijuus hankkeen sisällöistä sekä lain mukaisista vaatimuksista elintarvikkeiden käsittelemiseksi, säilyttämiseksi ja kuljettamiseksi. Hankesuunnitelmassa on kuvattava riittävällä selkeydellä ja tarkkuudella suunniteltu toiminta siten, että sen toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida.

Omarahoitusta ei edellytetä.

Hakukelpoisuus 

Hakijoina voivat olla ruoka-apua toteuttavat yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt.  

Hakemusasiakirjat

Hakemuksen tulee sisältää:

  • selvitys hakijatahosta sekä viimeisin toimintakertomus 
  • avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitellut aikaansaannokset,
  • arvio toiminnan piirissä olevista asiakasmääristä
  • toimintabudjetti, jossa eritelty kehittämistoimintaan kohdennetut menot
  • mahdolliset muut toimijat ja yhteistyötahot
  • yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien sekä valtakunnallisten kehittämishankkeiden kanssa
  • avustettavan toiminnan suunniteltu maantieteellinen toiminta-alue
  • esitys mahdollisesta avustuksen jakautumisesta hakemuksen eri toimijoiden kesken
  • selvitys toiminnan suunnitellusta seurannasta ja vaikutusten arvioinnista

Avustuksensaajien tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksessä.

Valtionavustuksen hakeminen

Hakemus tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] tai STM kirjaamo PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Hakemukseen tulee liittää viitetietona diaarinumero STM/722/2019.

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2020

Lisätiedot

erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 02951 63204 (sisällölliset kysymykset)
erityisasiantuntija Kati Hokkanen, p. 02951 63727 (valtionapuprosessiin liittyvät kysymykset)

Liitteet