FI SV

Valtionavustukset nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke

Valtionavustuksia nuorten arjenhallinnan tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on jakanut valtionavustuksia yhteensä 1 215 205  euroa kuudelle nuorten psykososiaalisen tuen kokeiluhankkeelle eri puolilla Suomea. Avustukset ovat käytettävissä ajalla 1.5.2018–31.12.2019. Jokaisessa rahoitettavassa hankkeessa on mukana useita toimijoita.
 
Valtionavustuksia saavat hankkeet ovat osa Juha Sipilän hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Sen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. 
 
Kokeiluhankkeiden tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoi-minta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoite on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Taustalla ovat nuorten omat toiveet saada vahvistusta oman arjen hallintaan sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen, myös koko perheelle.
 
Määräaikaan 3.4.2018 mennessä sosiaali- ja terveysministeriö sai yhteensä 27 hakemusta.

Valtionavustusta saavat hankkeet ovat:

 • Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiön koordinoima hanke (200 000 euroa). Hankkeessa mallinnetaan uusi arjen hallintaan keskittyvä palvelukokonaisuus turku-laisille nuorille. Palvelukokonaisuuden sisällöt tuotetaan järjestöjen ja julkishallinnon toimijoiden yhteistyönä.
 • Tampereen kaupungin hanke (270 090 euroa). Hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti niitä nuoria, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Asuin-alueilla tehtävä työ ja nuorten omaan ympäristöön tuotava ohjaus ja neuvonta tukevat palvelujen ulkopuolella olevien nuorten arkea. 
 • Satakunnan yhteisöt ry:n hanke (204 000 euroa). Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan uudenlaisia arjen tukipaketteja nuorille sekä seurataan ja arvioidaan niiden toimivuutta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Satakunnan maakuntavalmistelun kanssa.
 • Oulun kaupungin hanke (235 360  euroa). Hanke kohdennetaan laajan paikallisen kumppanuusverkoston kanssa erityisesti niille nuorille, jotka joko ovat nyt tai ovat vaarassa joutua palvelujen ulkopuolelle. Hanke perustuu käytännönläheiseen kuvaan nuorten hyvinvointia rakentavista tekijöistä ja ympäristöistä.
 • Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n hanke (195 755 euroa). Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaupungin nuorille ja nuorille aikuisille syrjäseutujen nuoria unohtamatta arkilähtöinen, matalan kynnyksen monistettava palvelumalli. Palveluihin kuuluvat niin yksilö- kuin ryhmätoiminnotkin. 
 • Varkauden kaupungin hankkeessa (110 000 euroa) tuetaan nuorten kokonaisvaltaista elämänhallintaa kehittämällä monialaista yhteistyötä ja laajentamalla Varkauden Ohjaamon palveluvalikoimaa.

Nuorten ääni kuuluviin

Hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan  -kärkihankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsui yhdessä Me-säätiön ja Ohjaamojen kanssa sata 16–29-vuotiasta nuorta kehittämään nuorten psykososiaalisia palveluita osana nuorisotakuuta.  Nuoret nostivat vahvasti esiin, että ensimmäiseksi he tarvitsevat vahvistamista elämän perushallintaan, elämänkyvyn tukemiseen.
 
Nuorten toiveita kuullen, sosiaali- ja terveysministeriö etsi alueellisia/kuntakohtaisia kokeiluhankkeita rakentamaan ja vakiinnuttamaan yhteistoimintamalleja erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen vahvistamiseksi.
 
Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoiminta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata järjestelmällisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti, jottei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea.
 
Toiminnan pitää rakentua nuorten tarpeista lähtien ja sen on kytkeydyttävä ohjaamoihin tai vastaaviin matalan kynnyksen palveluihin toiminta-alueen kunnissa.
 
Kokeiluhankkeissa on tarkoitus koota ja käynnistää kuntakohtaiset tai alueelliset ohjelmat järjestelmällisen Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanemiseksi. Lähtökohtana on koota erilaiset toimijat yhteen alueen nuorten tukemiseksi. Rahoitettavien hankkeiden on sisällettävä myös seurantamallit, joilla kyetään osoittamaan kokeiltavien mallien tuloksellisuus. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä yhteistoimijuuden malli ja järjestelmällinen muutos, jotta nuorten nimeämiin arjen haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan uudella, entistä vaikuttavammalla tavalla.

Valtionavustusta saavien hankkeiden valinnassa painotettiin seuraavia asioita:

 • uusien ratkaisujen käyttöön ottaminen nuorten arjen tarpeisiin vastaamiseksi
 • olemassa olevien toimintojen ja rakenteiden järjestelmällinen ja tehokas hyödyntäminen
 • koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja ulkopuolelle joutumisen riskissä olevien nuorten tukemisen pitkäjänteinen kehittäminen kokonaisuutena, yli toimija- ja hallinnonalojen rajojen
 • nuorten mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmien vaikuttava torjuminen esimerkiksi siten, että kaikilla nuorilla olisi ainakin yksi luotettava aikuinen tukenaan
 • nuorten itsensä osallistuminen kokonaisuuden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan
 • hankkeet, joissa on mukana mahdollisimman kattavasti erilaisia toimijoita
 • toiminta- ja palveluintegraation johtamisosaaminen sekä kykyä sitouttaa toimijat ja juurruttaa yhteinen toimintamalli
 • kyky seurata ja arvioida toimeenpantavan Arki haltuun -tukipaketin tuloksellisuutta.

Lue lisää tavoiteltavan Arki haltuun -tukipaketin vaikuttavuusketjusta:

Lisätietoja

Elina Palola, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163595  

Muualla palvelussamme