Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömyysturvaa saavan aktiivisuutta seurataan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Tämä on noin 3 kuukautta yhdenjaksoista työttömyyttä. Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Valmistelu on käynnissä.

Työttömyysetuus pysyy normaalina, jos työnhakija:

1) on työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon. Työssäoloehto kertyy, kun henkilö on palkkatyössä kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia, ja työstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Aktiivimallissa riittää, että nämä mainitut 18 tuntia kertyvät koko 65 maksupäivän aikana. Joillakin aloilla riittää pienempi tuntimäärä (opetustyö oppilaitoksessa) tai työssäoloehto kertyy palkkatulon perusteella (luovien ja esityksellisten alojen työsuhteet), tai

Aktiivimallissa palkkatyön vaadittu tuntimäärä voi kertyä esimerkiksi työskentelemällä 3 peräkkäisenä päivänä 6 tuntia kunakin, tai kahtena peräkkäisenä päivänä 9 tuntia kumpanakin. Tunnit voivat kertyä myös esimerkiksi niin, että 65 maksupäivän ensimmäisenä päivänä työtä on 9 tuntia ja viimeisenä jälleen 9 tuntia. Tuntimäärä voi kertyä myös työskentelemällä muutama tunti jokaisena kalenteriviikkona niin, että tunteja 65 maksupäivän aikana kertyy yhteensä vähintään 18. Työtunnit voivat kertyä joko yhden työnantajan tai usean työnantajan palveluksessa. Viikonloppuisin tehty työ huomioidaan myös aktiivimallissa, tai

2) on ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta. Aktiivimallissa tämä tarkoittaa vuonna 2018 sitä, että jos yritystoiminnasta ansaitaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän aikana vähintään 241,04 euroa, aktiivisuus täyttyy, tai

3) on viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa, ja niitä ovat muun maussa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu. Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta saat TE-toimistosta. Tietoa löydät myös TE-palvelujen sivuilta Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus. Avautuvan sivun oikeassa reunassa on erillinen linkki kustakin palvelusta kertovalle sivulle, tai

4) on viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa. Tällaisen toiminnan on oltava verrattavissa kohdassa 3 kuvattuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä työhönvalmennus, tai

5) on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta. Näistä toimista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksessa työttömyysturvalain täytäntöönpanosta. Kyse on rekrytointikokeilusta taikka rekrytointikoulutuksesta, jonka ajalta henkilöllä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Jos aktiivisuutta on riittävästi, etuuden maksaminen jatkuu kuten aiemminkin. Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Taloudellinen vaikutus vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehdään sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.

Työttömyysetuus palaa normaaliksi myös, jos työttömyysetuutta on alettu maksaa alennettuna, ja:

1) henkilö työllistyy kokoaikaisesti palkkatyössä yhdenjaksoisesti yli 2 viikon ajan: etuudensaajaksi palattaessa työttömyysetuus palautuu normaalin suuruiseksi tai 

2) henkilö työllistyy päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä yhdenjaksoisesti yli 2 viikon ajan: etuudensaajaksi palattaessa työttömyysetuus palautuu normaalin suuruiseksi tai

3) henkilö työllistyy osittain, ja soviteltua työttömyysetuutta ei hakujaksolta jää maksettavaksi työtulon tai työajan vuoksi: työttömyysetuus maksetaan normaalin suuruisena kun henkilö palaa tällaisen jakson jälkeen työttömyysetuuden saajaksi tai

4) henkilö palaa työttömyysetuuden saajaksi TE-toimiston lausunnollaan asettaman korvauksettoman määräajan (karenssi) tai työssäolovelvoitteen päättymisen jälkeen. Tällä estetään ns. kaksinkertaisen seuraamuksen syntyminen.

Työttömyysetuus palaa myös normaaliksi, jos sitä on alettu maksaa alennettuna ja etuudensaaja täyttää työssäoloehdon uudelleen. Tässä yhteydessä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika myös alkaa alusta.

Työttömyysturvan vähennys on aina 4,65 prosenttia, vaikka aktiivisuus jäisi toistuvasti täyttämättä. Leikkaus ei siis kertaudu.

Lisätietoja

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163288  


Liisa Siika-aho, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085