Toimeentulotuen myöntäminen kunnissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut erillistä opasta kunnille toimeentulotukilain soveltamisesta. Viimeisin opas on vuodelta 2013. Opasta ei ole uudistettu perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan vastuulle vuoden 2017 alusta lukien. Kelalla on omat soveltamisohjeensa etuuskäsittelijöilleen, jotka löytyvät myös Kelan verkkosivuilta. 

Toimeentulotuen vuoden 2013 soveltamisopas ei vastaa uutta tilannetta, jossa toimeentulotukilakia soveltavat sekä Kela että kunnat. Kuitenkin oppaassa esitetyt linjaukset, oikeustapaukset ja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintunut ratkaisukäytäntö ovat edelleen monilta osin ajankohtaisia ja opasta voi hyödyntää soveltuvin osin.

Kuten sosiaali- ja terveysministeriö painottaa oppaassa, edelleen ennen toimeentulotuen myöntämistä on käytettävä ensisijaisia toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista määrättävän asiakasmaksun alentaminen tai maksun jättäminen perimättä sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Toimeentulotuen viimesijaisen roolin vuoksi asiakkaan edellytetään hakevan saatavilla olevia ensisijaisia etuuksia.

Kuntia kannustetaan syrjäytymisen ja toimeentulotuen tarpeen pitkäaikaistumisen ehkäisemiseksi käyttämään täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen sekä talous- ja velkaneuvonnan välineitä. Tämä tavoite koskee myös Kelaa sen ratkaisutoiminnassa.

Asiakkaan kanssa tehtävällä sosiaalityöllä on suuri merkitys etenkin uusille ja pitkäaikaisesti toimeentulotuen varaan jääneille asiakkaille. Toimeentulotuen asiakkaan palvelutarve arvioidaan tarvittaessa kunnan sosiaalihuollossa ja hänelle voidaan laatia  henkilökohtaisen asiakassuunnitelma. Muillakin viranomaisilla kuten nuorisotyöllä ja koulu- ja opetustoimella, terveydenhuollolla, työvoimaviranomaisella tai asuntoviranomaisella on usein käytettävissään välineitä asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Päätöksen perustoimeentulotuesta tekee Kela ja täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta kunta. Päätös on kirjallinen ja se perustellaan.

Toimeentulotuen käsittelyaikoja seurataan

Määräajat koskevat kaikkia toimeentulotuen muotoja ja niitä noudattaa myös Kelassa.

Toimeentulotuesta annettuun lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saa Kelasta, kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 f §:ssä säädettyjen määräaikojen toteutumisen seurannalle ja valvonnalle välttämättömät tiedot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee tilastoja toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista. 

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163278  


Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163215