Tietoa ja tukea Afganistanin kriisin koskettamille henkilöille ja peruspalveluiden ammattilaisille 

Afganistanin kriisi on koskettanut monella tasolla Suomessa asuvia afganistanilaistaustaisia henkilöitä ja peruspalveluissa heitä kohtaavia ammattilaisia. 

Tältä sivulta löytyy kootusti ajankohtaista tietoa viranomaisten toiminnasta sekä keskeisimpiä tiedonlähteitä asiakastyön tilanteiden tueksi esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille toimijoille. 

Ulkoministeriö selvittää Afganistanissa olevien avustamista

Kansainvälinen evakuointioperaatio, johon myös Suomi on osallistunut Kabulissa, on päättynyt. Kansainvälinen lentokenttä Kabulissa on suljettu eikä kaupallisia lentoja tällä hetkellä ole. Pääsy rajan yli naapurimaihin on toistaiseksi estynyt.

Ulkoministeriön mahdollisuudet vielä Afganistanissa oleskelevien Suomen kansalaisten tai Suomessa pysyvästi asuvien henkilöiden auttamiseksi ovat hyvin rajalliset, mutta ulkoministeriö selvittää mahdollisia keinoja avustaa kyseessä olevia henkilöitä. Tilannetta seurataan jatkuvasti. Mikäli uusia mahdollisuuksia avustamiseen tulee, pyritään kansalaisia ja Suomessa asuvia afganistanilaisia ohjeistamaan ja avustamaan tilanteen osalta. 

Akuutissa hädässä olevat henkilöt voivat hakeutua paikallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (mm. Punainen puolikuu, Punainen risti, UNHCR) puoleen.

Oleskelulupahakemusten osalta ulkoministeriö pyrkii helpottamaan afganistanilaisten hakijoiden mahdollisuutta saattaa oleskelulupaprosessi joko alkuun tai loppuun mahdollisimman pikaisesti.

Oleskeluluvan hakeminen perheenyhdistämisen tai muun syyn perusteella

Oleskelulupaa Suomeen haetaan henkilökohtaisesti joko sähköisesti EnterFinland-järjestelmässä tai paperihakemuksella.

Ohjeet oleskeluluvan hakemiseen löytyy maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta. Tietoa maahantuloon liittyen löytyy myös ulkoministeriön verkkosivulta.

Oleskeluluvan hakeminen vaatii tunnistautumista

Ulkomailla Suomen oleskelulupaa hakevan henkilön on käytävä todistamassa henkilöllisyytensä, jättämässä sormenjälkensä ja esittämässä alkuperäiset asiakirjansa Suomen edustuston virkailijalle.

Afganistanissa asuvat henkilöt asioivat Tasavallan Presidentin asetuksen mukaan Suomen New Delhin edustustossa, mutta ulkoministeriö selvittää parhaillaan myös muita vaihtoehtoja. Ratkaisun löydyttyä asiasta tullaan tiedottamaan ulkoministeriön verkkosivuilla sekä Facebookissa ja Twitterissä.

Maahanmuuttovirastosta saa tietoa oleskeluluvista ja turvapaikan hakemisesta

Maahanmuuttovirasto on koostanut neuvonnan tueksi verkkosivuilleen vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivulta löytyy vastaukset muun muassa kysymyksiin afganistanilaisten oleskeluluvista ja turvapaikan hakemisesta. Sivustolla neuvotaan myös, minkä viranomaisen puoleen eri tilanteissa tulisi kääntyä. 

Kysymykset ja vastaukset on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös darin kielellä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan myös pashtun kielellä mahdollisimman pian. 

Vastaukset kysymyksiin päivitetään tilanteen kehittymisen mukaan. Ajankohtaiset asiat ja kattavat ohjeet kannattaa jatkossakin lukea maahanmuuttoviraston nettisivuilta.

Työ- ja elinkeinoministeriö auttaa Afganistanista saapuneiden sijoittamisessa

Valtioneuvoston elokuussa 2021 tekemillä ulkomaalaislakiin (93§) perustuvilla päätöksillä Afganistanista vastaanotettavat henkilöt kuuluvat kotoutumislain henkilöpiiriin. 

Afganistanista vastaanotetuille henkilöille myönnetään oleskelulupa ulkomaalaislain 113§:n mukaisesti. Henkilöille voidaan hakea kuntapaikkaa ja kunnille maksetaan kotoutumislain mukaisia korvauksia. Laskennallista korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan alkaen kotikuntamerkinnästä.

Suomeen saapuneet valtioneuvoston päätösten perusteella evakuoidut henkilöt on sijoitettu vastaanottokeskuksiin eri puolille Suomea. Vastaanottokeskukset kartoittavat heidän tilanteensa ja sijoitukseen mahdollisesti vaikuttavat taustatiedot, kuten perhekokonaisuudet, terveystiedot ja sukulaisuussuhteet. 

TEM kartoittaa alueiden valmiuksia

Tiedot alueiden valmiuksista sijoittaa Afganistanista saapuneita toimitetaan maahanmuuttovirastolle ja vastaanottokeskusten käyttöön sijoitusten tekemiseksi. 

Jos kuntapaikkoja tarvitaan enemmän kuin kunnalla on tarjota olemassa olevia paikkoja, työ- ja elinkeinoministeriö pyytää ELY-keskuksia käymään alueilla neuvotteluja kuntien kanssa lisäpaikkojen saamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön alustavan kartoitustiedon pohjalta kuntapaikkatilanne näyttää hyvältä tämän hetkisten sijoitusten suhteen. 

Vastaanottava kunta järjestää vastaanotettaville henkilöille normaalit alkuvaiheen palvelut (alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma) tarpeen mukaan tarvittaessa monialaisena yhteistyönä esimerkiksi TE-palveluiden kanssa. 

Vastaanotettavat ovat pääosin erilaisia perhekokoonpanoja ja eri kokoisia perheitä.

Ammatillinen tuki ja apu turvataan sitä tarvitseville

Afganistanin kriisi on koskettanut erityisesti henkilöitä, joilla on sukulaisia tai läheisiä Afganistanissa. 

Afganistanin tilannetta on käsitelty näkyvästi mediassa, mikä on voinut herättää useissa kriisialueilta Suomeen muuttaneissa henkilöissä mahdollisia psykososiaalisen tuen tarpeita. Apua ja tukea tarvitseville henkilöille tarjotaan palveluita ensisijaisesti peruspalveluista käsin, mutta tarpeen vaatiessa heitä ohjataan erityispalveluihin normaalikäytäntöjen mukaisesti.

Mikäli henkilöillä on jo asiakassuhteita peruspalveluissa, pyritään psykososiaalista tukea tarjoamaan ensisijaisesti siellä, missä asiakkaita muutoinkin kohdataan.  Myös kolmannen sektorin toimijat tarjoavat alueilla kriisi- ja keskusteluapua.

Peruspalveluissa on hyvä varmistaa, että apua ja tukea tarvitsevat henkilöt saavat tarvittavat palvelut alueellisesti tasa-arvoisesti. Esimerkiksi keskusteluavun saatavuus tulee turvata yhdenvertaisuus ja saavutettavuus huomioiden.

Ohjaus- ja neuvontatilanteissa ammattilaisten tulee varmistaa, että henkilöt ohjataan oikean ja vahvistetun viranomaistiedon äärelle. On hyvä huomioida, että tieto saattaa muuttua tilanteen ja olosuhteiden vaihtuessa.

Peruspalveluissa tulee varautua jatkossakin siihen, että Afganistanin tilanteen muuttuminen voi lisätä palvelun tarvetta ihmisillä, joita kriisi koskettaa. Tämä on syytä huomioida tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan etä- tai lähikontakteina matalan kynnyksen keskusteluapua sekä muuta tukea.

Linkkejä työn tueksi: 

Lisätietoja

Henna Leppämäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163132