FI SV

Terveyserojen kaventaminen

Terveysrot - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa terveyserojen kaventamisen yleisestä ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.

Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat jatkuvasti kohentuneet. Samanaikaisesti eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin pysyneet ennallaan tai jopa kasvaneet. Sosioekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen lisäksi eroja ilmenee myös alueellisesti ja sukupuolten välillä.

 Terveyserojen kaventaminen on kansallinen tavoite. Kaventamalla väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja:

  • vähennetään sairastavuutta ja ennenaikaisia kuolemia
  • parannetaan väestön työ- ja toimintakykyä
  • vähennetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.

Jos seuraavat ongelmat olisivat yhtä harvinaisia koko väestöllä kuin korkeasti koulutetuilla, vähenisi ongelmien yleisyys:

  Prosenttia Henkilöä
Sepelvaltimotauteihin kuolisi vähemmän 45 % 1 385
Diabetesta sairastavien 30-74 -vuotiaiden määrä vähenisi 42 % 87 669
Alkoholikuolemat vähenisivät 50 % 1 025
Päivittäinen tupakointi 30-74 -vuotiailla vähenisi 48 % 241 377
Työkyvyttömyys osittain tai täysin katoaisi 45 % 280 825
Puolen kilometrin kävelyssä vaikeuksia kokevien 30-74 -vuotiaiden määrä vähenisi 47 % 157 467
Ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen takia tinkineiden määrä vähenisi 30 % 162 424

Laeissa säädetään terveyserojen vähentämisestä

Terveydenhuoltolaissa säädetään kuntien tehtävistä, joilla on tarkoitus vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja eriarvoisuutta. Myös sosiaalihuoltolaissa ja useissa erityislaeissa on säädöksiä, joilla on tarkoitus seurata väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia seurannasta sekä vähentää eriarvoisuutta.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • terveyserojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat eri hallinnonalojen yhteisiä tehtäviä
  • toimia kohdennetaan kaikille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi haavoittuvassa asemassa oleville, esimerkiksi pienituloisille, opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville ja ikääntyville
  • päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan.

Kunnat avainasemassa

Kunnilla on vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta.

Kunnat seuraavat asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin. Ne arvioivat ennakkoon päätösten vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Eriarvoisuuden ja terveyserojen vähentämisen tavoitteet ja toimenpiteet ovat osa kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus toimii suunnittelun ja seurannan työvälineenä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on terveyserojen kaventamisen asiantuntijalaitos. Se kerää tutkimus- ja seurantatietoa ja tukee kuntia terveyserojen kaventamisessa. THL:n verkkosivuille on koottu tietoa terveyseroista ja niiden kaventamisesta.

Kansallisten terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma:

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163326  

Muualla verkossa

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus raportoi väestöryhmäkohtaisia tuloksia alueittain: