Tasa-arvotyö ministeriöissä

Ministeriöiden pitää ottaa sukupuolinäkökulma huomioon kaikessatoiminnassaan, esimerkiksi valmistellessaan lakeja, laatiessaantalousarvioehdotuksen sekä toteuttaessaan ohjelmia ja hankkeita.Kyse on ministeriöiden ydintoimintojen kehittämisestä jatoimintatapojen muuttamisesta.

Toiminnallinen tasa-arvoryhmä vahvistaa sukupuolinäkökulmaa

Ministeriöihin on perustettu toiminnalliset tasa-arvotyöryhmät suunnittelemaanja tukemaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriössä.Toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä on asiantuntijaryhmä, joka voitehdä suosituksia ja ehdotuksia ydintoiminnoista vastaavillevirkamiehille ja ministeriön johtoryhmälle. Työryhmä myös seuraayhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista.

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää sitä, että ryhmällä onministeriön ylimpään johtoon kuuluva puheenjohtaja sekä käytössäänkoordinaattorin työpanos. Ministeriön ydintoiminnoista(säädösvalmistelu, talousarvion laadinta jne.) vastaavienhenkilöiden on hyvä olla ryhmän jäseniä tai sen käytettävissä. Myösvastuualueiden (substanssiosastojen) edustus on ryhmässätärkeä.

Toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä
 

 • Käy ministeriön vastuualueet läpi sukupuolinäkökulmasta ja seuraa ministeriön työskentelyä, esim. käynnistyviä hankkeita.
 • Suunnittelee ja seuraa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriön ydintoimintoihin (lainsäädäntö, talousarvio, tulosohjaus, hanketyö, strategiat, ym.).
 • Toimii asiantuntijana hallinnonalan tasa-arvokysymyksissä.
 • Raportoi ja tekee ehdotuksia ministeriön johtoryhmälle.
 • (Käsittelee myös henkilöstöpoliittisia tasa-arvokysymyksiä ja yhdenvertaisuuden edistämistä, ellei ole erillisiä tahoja niitä varten).

Miten tasa-arvotyöryhmä toimii?

Lähes kaikki ministeriöiden ydinprosessit toistuvat sykleissä.Ministeriölle laaditaan joka vuosi toimintasuunnitelma,lainsäädäntösuunnitelma ja talousarvio. Myös virastojen jalaitosten kanssa solmittavat tulossopimukset laaditaan tai niitätarkistetaan vuosittain.

Sukupuolinäkökulman vahvistaminen ministeriön edellyttääoikea-aikaista osallistumista työhön. Tästä syystä on järkevääorganisoida toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän työ ministeriönnormaaleihin prosesseihin ja aikatauluihin sopivaksi.

Toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä voi käsitellä valmisteltaviaasioita sopivissa tarkistuspisteissä. Tämä voi tapahtua esimerkiksikutsumalla vastuuvalmistelija kuultavaksi kokoukseen.Tasa-arvotyöryhmä voi antaa suosituksia valmistelijalle taiministeriön johtoryhmälle sukupuolinäkökulman vahvistamiseksi.Päävastuun sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta ja mahdollistensukupuolivaikutusten arviointien toteuttamisesta kantaa kuitenkinjohto ja vastuuvalmistelijat.

Mikä on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma?

Ministeriöt voivat laatia sukupuolinäkökulmanvaltavirtaistamisen toimeenpanosuunnitelman, eli toiminnallisentasa-arvosuunnitelman. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelmakeskittyy henkilöstöpolitiikan sijaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen suunnitteluunministeriön ydintoiminnoissa ja vastuualueilla (vrt.lakisääteinen henkilöstöpoliittinentasa-arvosuunnitelma). 

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on käydä läpiministeriön toiminta sukupuolinäkökulmasta ja nimetä konkreettisettavoitteet sukupuolinäkökulman vahvistamiseksi. Hyvässäsuunnitelmassa asetetaan myös toimenpiteet, vastuutahot jaresurssit sekä seurannan aikataulut ja mittarit. Toiminnallisentasa-arvosuunnitelman on hyvä olla mahdollisimman konkreettinen.Sen seuranta ja resursointi tulee miettiä jo suunnitelmanlaatimisen yhteydessä.

Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 • tilanne - nykytilanteen kuvaus
 • tavoitteet - mihin pyritään
 • toimenpiteet - millä keinoin
 • resurssit - millä resursseilla
 • vastuutahot - ketkä ovat vastuussa
 • yhteistyö - keiden kanssa tehdään yhteistyötä
 • koulutus - miten osaamista on tarkoitus vahvistaa
 • tiedotus - miten suunnitelmasta tiedotetaan
 • seuranta - miten sitä seurataan