Sukupuolinäkökulma tiedoissa ja tilastoissa

Sukupuolen mukaan jaotellut tilastot ja taustatiedot ovat välttämättömiä edellytyksiä päätösten ja toimenpiteiden arvioimiseksi sukupuolinäkökulmasta.

Niiden avulla:

 • saadaan tietoja naisten ja miesten todellisista tilanteista
 • päästään keskiarvojen ja ennakkokäsitysten taakse 
 • nähdään sekä erot että yhtäläisyydet.

Keskiarvot tai koko väestöä kuvaavat tiedot eivät aina kerro koko totuutta. Esimerkiksi aikasarja-aineistoissa vakaat keskiarvot saattavat kätkeä taakseen naisten ja miesten tilanteiden erilaiset kehityssuunnat. Ilman sukupuolen mukaan jaoteltuja tilastoja ja seurantatietoja ei voida tietää, miten toimenpiteet ja päätökset vaikuttavat naisiin ja miehiin.

Hyödyllisiä tilastoja valmistelutyön tukena ovat:

 • tasa-arvotilannetta kuvaavat tilastot (esim. ansiotasovertailut)
 • ihmisiä kuvaavat tilastot sukupuolen mukaan eriteltyinä (esim. työelämästä tai terveydestä kertovat tiedot).
Miten otan sukupuolinäkökulman huomioon tiedoissa ja tilastoissa?

Pääsääntö on se, että kaikki ihmisiä koskevat tiedot ja tilastot eritellään ja analysoidaan myös sukupuolen mukaan. Sukupuoli on yksi ihmisiä jakava tekijä siinä missä ikä, asuinpaikka tai koulutustasokin, ja se tulee ottaa huomioon asioiden valmistelussa.

Sukupuolinäkökulman tulee olla mukana kaikissa valmistelutyön taustatiedoissa ja vaiheissa olipa kyse lainvalmistelusta, selvityksen tekemisestä tai hankkeen läpiviennistä.

 • Ongelman määrittely. Tilastotarpeet riippuvat pitkälti siitä, mikä on valmisteltava asia ja miten sen alue määritellään ja rajataan. Mieti, mitä tilastoja tarvitset ja mistä niitä saat. Käy läpi tietotarpeet myös sukupuolinäkökulmasta. Jos tarvitset esimerkiksi väestö-, tai työmarkkinatietoja tai tietoa palvelujen ja etuuksien käytöstä, varmista, että sinulla on kaikista osa-alueista tietoa myös sukupuolittain eriteltynä.
 • Tilaaminen. Pyydä tiedot ja tilastot aina sukupuolen mukaan eriteltyinä.
 • Tuottaminen. Selvitä kaikissa ihmisiä koskevissa tiedoissa erikseen naisten ja miesten tilanne.
 • Analysoiminen. On tärkeää nostaa esiin erot ja yhtäläisyydet ja miettiä mistä ne johtuvat, mitä merkitystä niillä on valmisteltavan asian kannalta ja miten niihin voi vaikuttaa. 
 • Hyödyntäminen. Ota johtopäätökset huomioon kaikessa valmistelutyössä. 
 • Raportoiminen. Esitä raporteissa ja julkaisuissa keskeiset tulokset johdonmukaisesti sukupuolen mukaan eriteltyinä. Myös seurantatiedot on hyvä antaa sukupuolittain eriteltyinä, silloinkin, kun niitä ei ole erikseen pyydetty.

Sukupuolen mukaista tilastointia pitää käyttää:

 • toiminnan ja talouden suunnittelussa
 • talousarvion laadinnassa 
 • tulossopimuksissa 
 • lainsäädännön vaikutusten arvioinnissa 
 • ohjelmien ja hankkeiden toteutuksessa 
 • erilaisissa selvityksissä ja raporteissa 
 • henkilöstötilastoissa.