Sukupuolinäkökulma talousarvion valmistelussa

Talousarvio on valtion keskeisin talouden ja toiminnan ohjausväline. Se, miten yhteiset varat jaetaan, vaikuttaa suoraan naisten ja miesten arkeen.

Ministeriöiden talousarvioehdotuksissa pitää esittää yhteenveto hallinnonalan toiminnasta, jolla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia. Talousarviossa voi myös nimetä konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Sukupuolinäkökulmaa tarvitaan toiminnan ja talouden suunnittelussa

Sukupuolinäkökulma on oleellinen osa organisaation toiminnan ja talouden suunnittelua. Kun sukupuolen merkitys ja tasa-arvon edistämisen tavoite otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, tulee se luonnolliseksi osaksi organisaation toimintaa.

Sukupuolinäkökulmaa tarvitaan muun muassa

 • yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteissa
 • suunnittelu- ja tavoiteasiakirjoissa (mm. strategia ja toimintasuunnitelma)
 • johtamisen ja ohjauksen käytännöissä
 • seurannan asiakirjoissa (mm. toimintakertomuksissa sekä valtion tilinpäätös- ja toimintakertomuskannanotoissa), tunnusluvuissa ja mittareissa.

Miten otan sukupuolinäkökulman huomioon talousarvion laadinnassa?

Talousarvioehdotuksen pääluokkaperusteluissa pitää esittää yhteenvetotarkastelu sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liittyvästä toiminnasta.

Yhteenvetotarkastelussa voi esittää:

 • sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet hallinnonalalla
 • konkreettiset keinot, joilla tavoitteisiin pyritään 
 • talousarvioon liittyvät muutokset, joilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia 
 • ihmisiä koskevat tilastot ja tunnusluvut eroteltuina sukupuolen mukaan.

Yhteenvetotarkastelun tekeminen edellyttää ministeriöntoiminnan läpikäyntiä sukupuolinäkökulmasta. Tämä työ on hyvä tehdä vastuuosastoilla, ja se saattaa tarvita tuekseen myös perusteellisia sukupuolivaikutusten arviointeja. Talousarviostavastaavat virkamiehet varmistavat, että keskeiset havainnot kirjataan talousarvioehdotukseen. Kun sukupuolinäkökulma on osa kaikkea ministeriön toimintaa, hankkeiden toteutuksesta lainsäädännön ja toimenpiteiden valmisteluun, on myös sen esiinnostaminen talousarviossa helpompaa.

Myös budjettilakien sukupuolivaikutukset tulee arvioida.Talousarviossa keskitytään suuriin linjauksiin, kun taas lakeja valmistellessa on tarpeen arvioida sukupuolivaikutuksia yksityiskohtaisesti.

Miten otan sukupuolinäkökulman huomioon tulosohjauksessa?

Jokaisessa ministeriössä sukupuolinäkökulma sisällytetään hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjaukseen. Se tarkoittaa esimerkiksi:

 • konkreettisten tasa-arvotavoitteiden asettamista tulosohjattavalle taholle
 • olemassa olevien tavoitteiden läpikäyntiä sukupuolinäkökulmasta 
 • toimintojen valtavirtaistamisen suunnittelua ja toteuttamista
 • henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimista ja toteuttamista 
 • ihmisiä koskevien tilastojen ja tunnuslukujen erittelyä sukupuolen mukaan (esimerkiksi henkilöstötilastot).