Sukupuolinäkökulma lainsäädännön valmistelussa

Sukupuolivaikutusten arviointi lainvalmistelussa merkitsee sitä,että lain vaikutukset naisiin ja miehiin selvitetään etukäteen, jotta laki ei sovellettuna syrjisi suoraan tai välillisesti kumpaakaan sukupuolta.

Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen säädösvalmistelussa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja parantaa lainvalmistelun laatua. Erilaiset valmistelunäkökulmat tuottavat monipuolista tietoa lain kohdentumisesta, soveltamisesta ja vaikutuksista.

Selvitä heti lainvalmistelun alkaessa sukupuolivaikutusten arvioinnin tarve:

 • Onko säädösehdotuksella vaikutusta ihmisten elämään ja arkeen?
 • Onko sääntelyalalla naisten ja miesten välillä merkittäviä eroja?

Jos vastaat kieltävästi, ei sukupuolivaikutuksia ilmeisesti ole. Vaikutuksia ei silloin tarvitse enempää selvittää. Totea tämä myös valmisteluasiakirjoissa.

Jos vastaat myöntävästi, on todennäköistä, että säädösehdotuksella on sukupuolivaikutuksia. Tee tällöin perusteellisempi sukupuolivaikutusten arviointi.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Lainsäädännön erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset pitää arvioida erikseen naisten, miesten ja sukupuolten tasa-arvon kannalta. Arvioinnissa noudatetaan säädösehdotusten vaikutustenarvioinnin ohjeita.

Esiselvityksissä ja -valmistelussa:

 • arvioidaan nykytilaa myös sukupuolten kannalta
 • tunnistetaan eri vaikutusalueita, mukaan lukien sukupuolivaikutuksia 
 • päätetään vaikutusarviointien tarpeesta ja toteutuksesta.

Perusvalmistelussa:

 • arvioidaan sukupuolivaikutukset selvityksiä, asiantuntijoita ja sidosryhmiä hyödyntäen
 • kirjataan arvioinnin tulokset.

Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. Ne saattavat syntyä monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja erilaisten vaikutusketjujen kautta.

Kaksitoista ohjetta sukupuolivaikutustenarvioimiseksi
Sukupuolivaikutusten tarkistuslista (pdf, 145 kB) 

Ota huomioon tulokset

Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon lopullista hallituksenesitystä laadittaessa, sekä sisällöissä että raportoinnissa. Vaikutusten kuvaamisessa hallituksen esityksessä noudatetaan Hallituksen esitysten laatimisohjeita.

Hallituksen esityksen perusteluihin kirjataan:

 • sukupuolivaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset ja toteutustapa
 • keskeiset tietolähteet 
 • kuullut asiantuntijat ja sidosryhmät 
 • arvioinnin keskeiset oletukset.

Jos esitystä valmisteltaessa on laadittu laajempi selvitys sukupuolivaikutuksista, hallituksen esitykseen otetaan vain tiivistelmä tästä.