Sukupuolinäkökulma hankkeissa ja ohjelmissa

Hankkeiden ja ohjelmien valmistelussa ja suunnittelussa pitää pohtia, keihin hanke tai ohjelma kohdistuu. Toteutuksessa on syytä ottaa huomioon naisten ja miesten tilanteet ja tarpeet. Samoin seurannassa on hyvä pitää sukupuolinäkökulma mukana.

Miten arvioin hankkeiden ja ohjelmien sukupuolivaikutukset?

Selvitä heti alussa sukupuolen merkitys hankkeen kohdealueella.

Onko hankkeella kohderyhmä?

  • Keihin hankkeella halutaan vaikuttaa? Keihin hanke vaikuttaa välillisesti?
  • Miten hanke kohdistuu eri ikäisiin naisiin ja miehiin? 
  • Onko hankkeen tavoite sama kummallekin sukupuolelle? 
  • Ovatko hankkeen keinot ja toimenpiteet samat kummallekin sukupuolelle? 
  • Tarvitaanko hankkeessa eri toimia naisille ja miehille?

Ovatko hankkeen taustatiedot ja tilastot eritelty sukupuolen mukaan?

  • Onko hankkeen valmistelussa mukana tasa-arvoasiantuntemusta? 
  • Onko hanketta edeltävissä selvityksissä otettu sukupuolinäkökulma huomioon?

Alussa kannattaa tehdä kartoitus, jossa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia. Kartoituksessa on hyvä olla mukana kaikki valmistelussa mukana olevat tahot ja siihen voi kutsua myös sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Jos sukupuolten välisellä tasa-arvolla on hankkeessa merkitystä, tasa-arvon tavoite on hyvä kirjata hankkeen asettamisasiakirjoihin (esimerkiksi periaatepäätökseen).

Hankkeen toteuttajan tarkistuslista 2009 (pdf, 131 kB) 

Pidä sukupuolinäkökulma mielessä koko hankkeen ajan

Kun sukupuolinäkökulma on mukana hankkeessa alusta loppuun saakka, voidaan merkittäviin kysymyksiin puuttua sitä mukaan, kun niitä nousee. Sukupuolinäkökulma pitää ottaa huomioon myös hankkeiden tiedotuksessa ja tapahtumissa sekä alaisten hankkeiden toiminnassa.

Kaikki ihmisiä koskevat seurantaindikaattorit pitää eritellä sukupuolen mukaan. Ota sukupuolinäkökulma huomioon myös väliarvioinneissa. Arvioi myös tarvittaessa hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden sukupuolivaikutukset.

Sukupuolinäkökulma vaikuttaa hankkeen lopputulokseen

Raportoi lopuksi, miten sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toteutuksessa ja mitä vaikutuksia hankkeella on ollut naisiin, miehiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kun sukupuolinäkökulma on ollut mukana hankkeen toteutuksessa alusta lähtien, sen on mahdollista vaikuttaa hankkeen tuloksiin. Loppuraportoinnissa on hyvä myös pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Voidaanko hankkeessa opittua hyödyntää jatkotyössä?
  • Onko sukupuolten välinen tasa-arvo edistynyt hankkeen ansiosta?