Verktygslåda för att stödja psykisk hälsa

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet har utvecklat och publicerat en verktygslåda för att stödja psykisk hälsa, som ger arbetsplatserna och företagshälsovården lättillgängliga verktyg för att förebygga psykisk ohälsa och stärka det psykiska välbefinnandet hos perso-ner i arbetsför ålder. En arbetsplatskultur som stöder psykiskt välbefinnande handlar om vardagliga saker, till exempel att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar, att det in-grips i missförhållanden och att arbetsrutinerna är smidiga.

Verktygen är sådana som har bedömts ha effekt och har utvecklats i samarbete med ar-betsplatser, företagshälsovården och andra arbetslivsaktörer. Verktygslådan innehåller bland annat test, spel och räknare samt coachning och utbildning. Verktygen kan använ-das var för sig, eller också kan en arbetsplats välja att använda sig av hela verktygslådan för långsiktigt stöd i vardagen.

Läs mer om verktygslådan för att stödja psykisk hälsa