Verksamhetsmodell för samarbete med företagshälsovården

I programmet för psykisk hälsa i arbetslivet utvecklas en samarbetsmodell som stöder ar-betsförmågan och den psykiska hälsan och som kan användas i det förebyggande arbetet på arbetsplatser och inom företagshälsovården. Modellen för samarbete som stöder psy-kisk arbetsförmåga och psykisk hälsa skapas tillsammans med arbetsplatserna och före-tagshälsovården.

Hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen har en stor betydelse när det gäller att stödja arbetstagarnas psykiska arbetsförmåga och att hantera den psykosociala belastningen i arbetet.

Modellen erbjuder inte färdiga lösningar, utan hjälper i stället arbetsplatserna att själva be-döma och fastställa hur nuläget ser ut, hitta lämpliga lösningar och avgöra vem som ska genomföra dem.

Modellen lanserar i november 2022.

Mer information