Coronaintyg

I Finland bereds coronaintyg i Kanta-tjänsten. Intygen införs stegvis. Ytterligare information om coronaintygen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Nationellt coronavaccinationsintyg

Den 26 maj infördes det nationella coronavaccinationsintyget som innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som personen har fått. Det nationella coronavaccinationsintyget kan användas vid gränspassage i de EU-länder som godkänner intyget. Länderna kan alltså själva besluta om vilka intyg de kräver, om de godkänner ett nationellt intyg vid gränspassage och om de förutsätter till exempel en eller två vaccindoser. Personen ska före resan själv utreda hurdant intyg destinationslandet kräver. 

Det nationella coronavaccinationsintyget kan fås via Kanta-tjänsten tills EU:s gemensamma covidintyg (EU Digital Covid Certificate) tas i bruk i juli.

EU:s gemensamma covidintyg

I juli införs EU:s gemensamma covidintyg som innehåller ett coronavaccinationsintyg, ett intyg över negativt testresultat och ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. EU:s covidintyg fungerar i EU-länderna senast när EU-förordningen om covidintyget träder i kraft och har börjat tillämpas. Alla dessa tre intyg tas i bruk samtidigt och fås via Mina Kanta-sidorna.

Det är meningen att förordningen ska träda i kraft den 1 juli och medlemsländerna ska börja tillämpa förordningen inom sex veckor från att den trätt i kraft. Detta innebär att EU-länderna inte nödvändigtvis har beredskap att utfärda och avläsa intyg helt samtidigt.

Coronaintyg fås från Kanta-tjänsten

Coronaintyget fås via Mina Kanta-sidorna. 

Målet är att man utöver coronaintyg i fortsättningen också ska få intyg över andra vaccinationer via Mina Kanta-sidorna. Då kan man utnyttja funktionerna och intygen i Kanta-tjänsterna också efter coronapandemin. De nya Kanta-funktionerna kommer alltså att vara permanenta.

Vaccinationsintyget kan vara digital vaccinationsinformation, en QR-kod eller en kombination av dessa och den kan också skrivas ut på papper. Den som läser intyget kan kontrollera att intyget är äkta med QR-koden. Intyget från Kanta-tjänsten ska vara avgiftsfritt. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Det nationella coronavaccinationsintyget fås endast via Mina Kanta-sidorna där den kan visas i elektronisk form eller skrivas ut på papper. Dessutom kan man befullmäktiga en annan person att använda Kanta-tjänsten.

För närvarande och även i fortsättningen kan en person också få ett annat skriftligt intyg över coronavaccinationen av den vaccinerande instansen. Detta intyg är dock inte detsamma som det nationella coronavaccinationsintyget som fås via Mina Kanta-sidorna, eftersom pappersutskriften från den vaccinerande instansen kan se annorlunda ut beroende på vaccinationsstället och den inte sparas i Kanta-tjänsten. 

En pappersversion av EU:s gemensamma covidintyg som införs i Kanta-tjänsten i juli kan också fås direkt via den offentliga hälso- och sjukvården.

Coronaintyget är för personens eget bruk

Vaccinationsintyget i Kanta-tjänsten är avsett för den vaccinerades eget bruk. Personen kan själv bestämma om användningen och ändamålet.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan redan i maj underlätta resandet, eftersom det är lättillgängligt för resenären och andra EU-länder kan godkänna det om de så önskar, även om EU-förordningen ännu då inte är i kraft.

För resenären är det lätt att få och visa upp coronaintyget: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilapparat eller skriva ut det på papper. Intyget är gratis.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behövs inte för att utfärda intyg: intyget skapas automatiskt på Mina Kanta-sidorna och resurserna inom hälso- och sjukvården kan användas för andra uppgifter.

När EU:s gemensamma covidintyg är i bruk, är det lätt för EU-länderna att läsa de inkommande resenärernas covidintyg, eftersom de är enhetliga i hela EU. Länderna beslutar själva vilka intyg som krävs av dem som kommer till landet och om det t.ex. krävs att man fått en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma covidintyg, om medlemslandet godkänner också andra motsvarande intyg.

Varför upprättas coronaintyget stegvis på Mina Kanta-sidorna?

Det nationella vaccinationsintyget blev färdigt först, eftersom utvecklandet och utarbetandet var långt framskridet. Uppgifter om de coronavaccinationer som getts finns redan tillgängliga via Kanta-tjänsten.

EU:s gemensamma covidintyg blir färdigt senare, eftersom det kan tas i bruk först när EU-förordningen om ett elektroniskt covidintyg har trätt i kraft. Samtidigt säkerställs det att uppgifterna om coronavirustester finns tillgängliga på ett täckande och högklassigt sätt från alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.

Det nationella coronavaccinationsintyget är en del av EU:s gemensamma covidintyg. Ibruktagandet av det nationella coronavaccinationsintyget hjälper således till att färdigställa EU:s covidintyg och medför inga tilläggskostnader eller extra arbete.

Projektets genomförande och ansvar

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av projektet och för tidsplanen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för projektet som helhet, för beredningen av lagstiftningen och för ministeriernas internationella samarbete.

Fpa genomför coronaintyget och de ändringar som behöver göras på Mina Kanta-sidorna och ansvarar för servicen och kundinformationen i Kanta-tjänsten.  

Mer information

Minna Saario, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI 0295163146  


Paula Tiittala, ylilääkäri 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163744