Coronaintyg

EU:s coronaintyg, dvs. coronavaccinationsintyget, testintyget och intyget om tillfrisknande fås från Mina Kanta-sidorna.

 • EU:s coronavaccinationsintyg syns på Mina Kanta-sidorna när en person har fått covid-19-vaccin. I intyget anges vilket vaccinpreparat som getts senast, datum för när det getts samt antalet givna vaccindoser. 
 • EU:s testintyg fås via Mina Kanta-sidorna när man deltagit i ett covid-19-test och fått resultatet. Intyget syns på Mina Kanta-sidorna utgående från det nyaste testresultatet.
 • EU:s intyg om tillfrisknande fås via Mina Kanta-sidorna efter att man har varit sjuk i covid-19 och insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat. I början av april införs ändringar i EU:s coronaintyg över tillfrisknande från covid-19. Positiva resultat av antigentest tas då med på intyget. Testresultaten beaktas retroaktivt för undersökningar som gjorts 1.10.2021 eller senare.

Målet är att man utöver coronaintyg i fortsättningen också ska få intyg över andra vaccinationer från Mina Kanta-sidorna. På så sätt kan man utnyttja funktionerna och intygen i Kanta-tjänsterna också efter coronapandemin. De nya Kanta-funktionerna kommer alltså att bli permanenta. 

Ytterligare information om coronaintygen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Spara eller skriv ut coronaintyget till dig själv från Mina Kanta-sidorna

Genom att följa dessa anvisningar får du intyget från Mina Kanta-sidorna:

 1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns också en direkt länk till intygsdelen på Mina Kanta-sidornas ingångssida.
 3. Öppna coronaintyget genom att trycka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.
 4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller på någon annan apparat. Du kan också skriva ut intyget på papper.

EU:s coronavaccinationsintyg kan visas upp från en mobil apparat eller skrivas ut på papper. Uppgifterna i coronavaccinationsintyget står på finska, svenska och engelska. Intyget är avgiftsfritt.
Man kan dessutom befullmäktiga någon annan att använda Mina Kanta-tjänsten.

Personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten och inte befullmäktigar någon annan att använda tjänsten, kan få coronaintyget i pappersform från hälso- och sjukvården.

Nu får också de som har haft covid-19 och som fått en vaccindos EU:s covidintyg. De får då anteckningen 1/1 på vaccinationsintyget under punkten ”givna vaccindoser”.

Personer som haft covid-19 och som fått en vaccindos kan även i fortsättningen använda intyget om tillfrisknande som covidintyg. Detta intyg är giltigt i 180 dagar efter det positiva testresultatet. 

Intyg i pappersform fås vid behov också från hälso- och sjukvården

Kundservicen hos Kanta-tjänsterna ger allmän rådgivning om coronaintygen och hjälper vid tekniska problem, men kan inte korrigera uppgifter i intyget.

Om en person inte får fram intyget på Mina Kanta-sidorna, ska hen kontakta hälso- och sjukvården och begära ett utskrivet intyg. Personer som inte har möjlighet att använda Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

De EU-medborgare som antingen har vaccinerats mot covid-19 eller som har testats i Finland men inte har en finsk personbeteckning, kan få ett intyg från hälso- och sjukvården som uppfyller EU-kraven.

Coronaintygen kan användas vid gränsövergångssituationer

EU:s coronaintyg kan användas vid gränsövergångssituationer inom EU. Målet är att göra det enklare att röra sig tryggt och fritt i EU. Varje EU-land kan själv besluta om eventuella andra användningsändamål för intyget.

För resenären är det lätt att få coronaintyget och att visa upp det: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilapparat eller skriva ut det på papper. Intyget är avgiftsfritt.
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behövs inte för att utfärda intyg: intyget skapas automatiskt på Mina Kanta-sidorna och resurserna inom hälso- och sjukvården kan användas för andra uppgifter.

När EU:s gemensamma coronaintyg är i bruk, är det lätt för EU-länderna att läsa de inkommande resenärernas coronaintyg, eftersom de är enhetliga inom hela EU. Länderna beslutar själva vilka intyg som krävs av dem som kommer till landet och om det t.ex. krävs att man fått en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma coronaintyg, om medlemslandet godkänner också andra motsvarande intyg.

Resenären ska utreda mållandets krav

Resenären ska före resan utreda vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till mållandet. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19. Reseanvisningarna och resebegränsningarna för EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU (reopen.europa.eu)

De coronatester som utförs på grund av resor från Finland till utlandet genomförs inom den privata hälso- och sjukvården. Dessa coronatester är avgiftsbelagda. Också för coronatester som gjorts privat får man ett EU-testintyg via Mina Kanta-sidorna. De tester som utförs när man återvänder till Finland är avgiftsfria inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att boka tid till testet på förhand, till exempel via FINENTRY-tjänsten.

Resenären ska utreda mållandets kriterier för testresultatets giltighet. Testresultatet börjar gälla från provtagningstidpunkten eller från början av det dygn då provet har tagits.

 • Enligt EU-förordningens rekommendation möjliggör ett negativt testresultat resor på basis av snabbtest 48 timmar efter provtagningen och på basis av PCR-test 72 timmar efter provtagningen.
 • Ett intyg om tillfrisknande gäller enligt rekommendationen tidigast 11 dygn och högst 180 dygn efter det att personen har fått ett positivt resultat på ett coronatest.
 • Från ingången av februari 2022 godkänns EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna endast under 9 månader vid resor, dvs. i 270 dagar efter att man fått det sista vaccinet i grundserien. Tills vidare begränsar man inte giltighetstiden för intyget efter den tredje vaccindosen. 

Projektets genomförande och ansvar

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av projektet och för tidsplanen.
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för projektet som helhet, för beredningen av lagstiftningen och för ministeriernas internationella samarbete.
FPA verkställer coronaintyget och de ändringar som behöver göras på Mina Kanta-sidorna och ansvarar för servicen och kundinformationen i Kanta-tjänsten.  

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Allmän rådgivning:

 • Kundservicen hos Kanta-tjänsterna: [email protected]
 • Obs! Kundservicen i Kanta-tjänsterna har inte möjlighet att kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I dessa fall ska du vara i kontakt med den enhet inom hälso- och sjukvården där du har fått vård.

Fel eller brister i coronaintygen:

 • Hälso- och sjukvården: organisationen som har gett vaccinet eller tagit coronatestet

Utländska krav på coronaintyg samt fartygs- och flygbolagens intygspraxis:

 • mållandets webbplats för coronafrågor eller fartygs- och flygbolagets webbplats och kundbetjäningskanaler
 • Re-open EU (europa-eu)

Kontaktuppgifter för medier

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med den bifogade ansvarsfördelningen.

FPA: [email protected]
Mina Kanta-tjänsten och genomförandet av coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected]
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer, uppgifternas regionala täckning, verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården, vaccinationer som getts utomlands, pappersblanketter, applikationen för kontroll av intyg

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected] 
finansieringen av coronaintyget, helhetsplanen, tekniska egenskaper, juridiska frågor, EU-beredning, användningsändamål, intyg som en del av inresan, bekämpning av covid-19-smitta i gränsöverskridande trafik, inresemodell, praxis i andra länder, lagen om smittsamma sjukdomar, regeringspropositionen om gränserna

Mer information

Minna Saario, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146  


Paula Tiittala, överläkare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163744