Coronaviruset och vacciner som är under utveckling

Det finns tills vidare inget skyddande eller förebyggande vaccin mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2). Det pågår utvecklingsarbete med över 200 vaccinkandidater som bäst, två av dem i Finland. 

I allmänhet tar det flera år att utveckla ett vaccin mot virus, till och med tiotals år, och endast en liten del av vaccinerna lyckas. Internationellt strävar man efter att på alla sätt påskynda forsknings- och utvecklingsarbetet med coronavirusvaccinet. De vacciner som håller på att utvecklas bygger på ny teknik som inte använts tidigare. 

Försäljningstillstånd för ett vaccin kan beviljas när det har påvisats vara tillräckligt säkert och effektivt och kvaliteten på preparatet har godkänts. Försäljningstillståndet för Europa beviljas av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Världshälsoorganisationen (WHO) upprätthåller på sin webbplats en lista över de vaccinkandidater som är under utveckling: 

Finlands mål för att skydda befolkningen

Finlands mål är att skydda hela befolkningen mot coronaviruset med vaccin, när ett säkert och effektivt vaccin mot det nya coronaviruset finns tillgängligt. 

Syftet med vaccinationerna är att förhindra smitta, lindra symtomen på coronavirusinfektion och att förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. Samtidigt kan man förhindra spridningen av viruset samt säkerställa hälso- och sjukvårdens bärkraft och att samhället fungerar.

Hur framskrider upphandlingen av vaccin i Finland?

Alla vacciner mot coronaviruset är fortfarande i utvecklings- och testfasen. Därför kan Finland inte använda den normala och etablerade processen för upphandling av vacciner, på det sätt som man gör vid upphandlingen av andra vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet. 

Finland kommer att säkerställa tillgången till ett fungerande vaccin genast när det är möjligt. Finland deltar i EU:s gemensamma upphandling av vaccin mot coronaviruset och i Covax-mekanismen. 

Internationellt samarbete vid upphandling av vacciner

Den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner, Covax, främjar en snabb tillgång till vacciner för alla länder på lika villkor och stöder stärkandet av kapaciteten inom vaccinproduktionen. 

Covax leds av de internationella sammanslutningarna CEPI och GAVI. CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ansvarar för finansieringen av utvecklandet och produktionen av beredskap och vacciner, GAVI (Global Vaccine Alliance) har till uppgift att ingå avtal om köp och upphandling av vaccin för utvecklingsländernas bruk. Länder med högre inkomster kan också få en del av vaccinerna genom att delta i Covax.  

Målet är att med hjälp av mekanismen få 2 miljarder vacciner före utgången av 2021. 

Finland meddelade den 31 augusti 2020 om sitt deltagande i Covax-mekanismen, men Finland beslutar om upphandlingen av eventuella vaccinalternativ senare. Finland har även förbundit sig till att inte använda Covax-mekanismen för de vacciner som det förhandlas om i EU:s gemensamma upphandling.

EU-gemensam upphandling för att få vaccin till medlemsländerna

EU samarbetar för att upphandla coronavirusvaccin för EU-medlemsländernas behov. På detta sätt kan man få en förhandlingstriumf som baserar sig på ett stort antal beställningar i en svår marknadssituation. Europeiska kommissionen förhandlar på medlemsstaternas vägnar om avtal om förskottsköp av vacciner med flera vaccinproducenter. EU har också förbundit sig till internationell solidaritet för att främja lika tillgång till vacciner.

I den EU-gemensamma upphandlingsprocessen bedöms flera olika vaccinkandidater. Europeiska kommissionen förhandlar på medlemsstaternas vägnar med företag som tillverkar coronavirusvaccin för att stödja företagen i en snabb utveckling och produktion av vaccinet. Kommissionen kommer också att ingå preliminära avtal med företag om upphandling av vacciner, om de vaccinkandidater som de utvecklar visar sig vara säkra och effektiva mot coronaviruset.

EU:s avtal om förskottsköp finansieras via EU:s nödfond (Emergency Support Instrument, ESI). Alla 27 medlemsländer är med.

EEU har ingått ett förhandsavtal om upphandling av vacciner med AstraZeneca och med SanofiPasteur-GSK ingått ett avtal om inköp av vaccin och fört inledande förhandlingar med Johnson & Johnson, BionTech/Pfizer, Moderna samt Curevaci.  Förhandlingar förs också med andra tillverkare. Avtalen är mellan kommissionen och företagen och de är hemliga. Kommissionen ansvarar för att ge information om dessa avtal.

Alla i Finland får coronavirusvaccin – på frivillig basis

Coronavirusvaccinet ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet ska vara frivilligt och avgiftsfritt.

Den vaccinmängd som Finland skaffar kan bestämmas först när man vet vilken befolknings- och åldersgrupp det vaccin som upphandlas har fått försäljningstillstånd för, hur många doser vaccin som behövs för att åstadkomma effekt och inom vilken tidsperiod vaccinerna ska ges. 

Vaccinet ges till hela befolkningen. Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och Institutet för hälsa och välfärd deltar i utarbetandet av Finlands vaccinationsstrategi för SARS-CoV-2 tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt den kommande vaccinationsstrategin är de första som vaccineras sannolikt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården för att de ska förbli friska och kunna upprätthålla hälsovårdens bärkraft samt de arbetstagare som är i nyckelställning med tanke på samhällets funktion. Till de första som ska vaccineras hör dessutom de medicinskt definierade riskgrupper som löper störst risk att få en allvarlig form av sjukdomen jämfört med andra samt de människor som löper störst risk på grund av sin ålder.

Dessa målgrupper bör ses över i takt med att man får ny information om både coronavirussjukdomen (covid-19) och vaccinernas effekt, säkerhet och tillgänglighet. 

Mer information

Päivi Sillanaukee, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO 0295163356