Coronaviruset och vaccinutvecklingen

Tyvärr kan vi för närvarande inte svara på enskilda frågor om coronavaccinerna. Denna sida uppdateras kontinuerligt, du hittar den senaste informationen här. Information om coronavaccinet har också samlats på Institutet för hälsa och välfärds och Fimeas webbplatser.

Vacciner och coronaviruset (THL)

- Vacciner (Fimea)

Det behövs försäljningstillstånd för ett vaccin 

Försäljningstillstånd för ett vaccin kan beviljas när det har påvisats vara tillräckligt säkert och effektivt och när preparatets kvalitet har godkänts. Försäljningstillståndet för Europa beviljas av Europeiska kommissionen på basis av Europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning (EMA).  

Det finns fyra coronavacciner i EU som har försäljningstillståndet:

 • covid-19-vaccin som utvecklats av Pfizer/BioNTech
 • covid-19-vaccin som utvecklats av Moderna
 • covid-19-vaccin som utvecklats av AstraZeneca (Vaxzevria)
 • covid-19-vaccin som utvecklats av Janssen-Cilag (Johnson&Johnson)

Det första vaccinpartiet som producerats av Pfizer/BioNTech anländt till Finland under julhelgen. Finland inledde vaccinationerna tillsammans med övriga EU-länder den 27 december 2020. Efter det inleds vaccineringen så fort som möjligt i enlighet med beslutet om vaccinationsordningen, eftersom det i inledningsfasen inte finns coronavacciner för alla invånare.

Beslutet om vaccinationen kan fattas först när ett vaccin med försäljningstillstånd är tillgängligt och när man vet vilka vaccinets eventuella begränsningar är.    

Alla i Finland blir vaccinerade mot coronaviruset – på frivillig basis

Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.  

Statsrådet utfärdade 22.12.2020 en vaccinationsförordning som behövs för att vaccinationerna mot covid-19 ska kunna inledas i Finland.

Coronavirusvaccinet erbjuds till hela befolkningen. Vaccinet ges till alla, även hälso- och sjukvårdspersonalen, och vaccineringen är frivillig och avgiftsfri. Finland strävar efter en så god vaccinationstäckning som möjligt.

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

 1. personal inom social- och hälsovården som deltar i undersökningen, den direkta vården eller omsorgen av personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård,
 2. personer som har fyllt 70 och äldre, 
 3. personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom, andra personer än de som avses i punkterna 1–3.
 4. andra personer än de som avses i punkterna 1–3 enligt åldersgrupp så att 60–69-åringarna vaccineras först, därefter 50–59-åringarna, sedan 40–49-åringarna, sedan 30–39-åringarna och till slut 16–29-åringarna.

Hela befolkningen vaccineras i takt med att försäljningstillståndet till målgrupperna utvidgas.

Institutet för hälsa och välfärd har i samarbete med den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och i samråd med sakkunniga utarbetat ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om målgrupperna för vaccinationen mot covid-19 i Finland.

Vaccinationsstrategin fastställer huvudprinciper om vaccination

Vaccinationsstrategin godkändes vid regeringens förhandlingar den 2 december 2020, och regeringen fattade statsrådets principbeslut om strategin 10.12.2020. 

Strategin baserar sig på medicinsk evidens och forskning. I strategin fastställs de huvudprinciper enligt vilka beslutet om vaccinationsordningen fattas. 

Den noggrannare uppdelningen av de äldre åldersgrupperna görs i enlighet med försäljningstillstånden, som kan variera beroende på vilket vaccin det gäller. Alla vacciner har inte nödvändigtvis samma effekt på de olika åldersgrupperna. De sjukdomar som ökar risken för den allvarliga coronavirussjukdomen har fastställts på basis av forskningsresultat.   

Begränsningar i fråga om försäljningstillstånden kan inverka på vaccinationsordningen. Det tar tid innan det kommer ett vaccin för barn, eftersom man tillsvidare inte har undersökt coronavaccinernas effekt på barn. När detta har gjorts kan också vaccin som är lämpliga för barn beviljas försäljningstillstånd och vaccineringen av barn inledas.

Ännu oklart hur många vaccindoser Finland får 

Det är ännu oklart hur många vaccin Finland får. Via EU:s gemensamma upphandling har Finland redan nu reserverat så många vaccin att det räcker till hela befolkningen, men läget är inte säkert innan försäljningstillstånden har beviljats och man vet vilka begränsningarna är.

Via EU:s gemensamma upphandling delas det till varje medlemsland ut en andel enligt befolkningsmängden av den totala mängd vaccindoser som anskaffas. Utdelningen av vaccindoser till medlemsländerna förutsätter att vaccinet har beviljats försäljningstillstånd. Efter det får tillverkarna dela ut sina produkter. De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar.  

Hur framskrider upphandlingen av vaccin i Finland?

Finland kan inte använda den sedvanliga och etablerade process för upphandling av vacciner som baserar sig på öppen konkurrens, så som vid upphandling av övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet.

Finland är förberett på att coronavirusvaccinerna beviljas försäljningstillstånd och tillverkarna börjar leverera vacciner till Finland. Finland har skaffat vaccinationsredskap och förberett för transport och lagring. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har också uppmanat sjukvårdsdistrikten att förbereda för den kommande vaccineringen i sitt område. 

Finland skaffar sina vacciner via EU:s gemensamma upphandling

Finland skaffar sina vacciner via EU:s gemensamma upphandling. Den gemensamma upphandlingen innebär att kommissionen centraliserat skaffar de vacciner som medlemsländerna i EU behöver. Genom att beställa en stor mängd får man en förhandlingstriumf i ett läge där efterfrågan på vacciner i hela världen är enorm.

Europeiska kommissionen förhandlar på medlemsstaternas vägnar om avtal om förskottsköp av vacciner med flera vaccinproducenter. EU har också förbundit sig till internationell solidaritet för att främja lika tillgång till vacciner.

Hittills har EU-kommissionen ingått avtal i fråga om sex coronavacciner, och ett sjunde avtal är under beredning. 

 • AstraZeneca (sammanlagt 300 miljoner doser)
 • Sanofi-GSK (sammanlagt 300 miljoner doser)
 • Johnson & Johnson (Janssen-Cilag, sammanlagt 200 miljoner doser)
 • Biontech-Pfizer (sammanlagt 500 miljoner doser)
 • Curevac (sammanlagt 225 miljoner doser)
 • Moderna (sammanlagt 310 miljoner doser)

Förhandlingar förs också med andra tillverkare. Avtalen mellan kommissionen och företagen är konfidentiella. Kommissionen ansvarar för delgivningen av informationen om avtalen.

För närvarande är Finland part i sex av EU:s upphandlingsavtal. När det gäller fyra av avtalen bedöms förutsättningarna för försäljningstillståndet genom ett så kallat påskyndat förfarande vid EU:s läkemedelsmyndighet. 

EU:s avtal om förskottsköp finansieras via EU:s nödfond (Emergency Support Instrument, ESI). De överstigande delarna av finansieringen betalar varje medlemsland själv. Finland har reserverat en tillräcklig finansiering för sin egen andel i statens budget. Alla 27 medlemsländer är med.

Mer information

Sari Ekholm, ylilääkäri 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163447