Coronavirusvaccin

Syftet med vaccinationen är att lindra coronavirussymtomen, förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid-19 och att trygga bärkraften inom hälsovården. I bästa fall kan vaccinerna förhindra smitta och att viruset sprids.  

Mer information om hur vaccineringarna framskrider på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats:

Alla får coronavaccin i Finland - på frivillig basis

Coronavirusvaccinet erbjuds till alla personer fyllda 5 år. Vaccineringen är frivillig och avgiftsfri. Finland strävar efter en så god vaccinationstäckning som möjligt.

Statsrådets förordningar om coronavaccin:

Vaccinationsstrategin fastställer huvudprinciper om vaccination

Statsrådet fattade principbeslutet om uppdateringen av vaccinationsstrategin vid dess sammanträde den 25 november 2021.

Vaccinationsstrategin innehåller huvudprinciperna för vaccinationerna, och strategin baserar sig på medicinsk och vetenskaplig evidens.  

I enlighet med regeringens hybridstrategi är syftet med vaccinationerna att hålla samhället öppet och trygga människors möjligheter att delta i samhällets olika funktioner. Genom vaccinationerna minskar man också antalet coronavirusfall och ser till att hälso- och sjukvården har tillräcklig kapacitet och tillgång till tjänster.

För att öka vaccinationstäckningen och uppnå målen krävs det att man

 • ökar den andel av befolkningen som fått två vaccindoser genom att rikta effektiva åtgärder särskilt till de befolkningsgrupper och områden där det finns brister i vaccinationstäckningen 
 • stärker befolkningens vaccinationsskydd genom att effektivisera vaccineringarna med den tredje vaccindosen
 • ser till att det finns beredskap för att vaccinera barn under 12 år
 • bedömer och vid behov bereder de ändringar i lagstiftningen som behövs för att trygga patientsäkerheten

Vaccinationsstrategin är temporär och gäller till och med den 30 juni 2022. Strategin uppdateras våren 2022 när man har följt upp och fått ny information om epidemiläget, vaccinationstäckningen och vaccinernas effekt. 

Arbetsgivare inom social- och hälsovården är skyldiga att säkerställa att tjänsterna är coronasäkra

En ny temporär paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §) gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ska se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta.

Enligt bestämmelsen kan arbetsgivaren endast av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19 för arbete med kunder och patienter.

Det behövs försäljningstillstånd för ett vaccin 

Försäljningstillstånd för ett vaccin kan beviljas när det har påvisats vara tillräckligt säkert och effektivt och när preparatets kvalitet har godkänts. Försäljningstillståndet för Europa beviljas av Europeiska kommissionen på basis av Europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning (EMA).  

Det finns fem coronavacciner i EU som har försäljningstillståndet:

 • covid-19-vaccin som utvecklats av Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • covid-19-vaccin som utvecklats av Moderna (Spikevax)
 • covid-19-vaccin som utvecklats av AstraZeneca (Vaxzevria)
 • covid-19-vaccin som utvecklats av Janssen-Cilag (Johnson&Johnson) (Covid-19 Vaccine Jansen)
 • covis-19-vaccin som utvecklats av Novavax (Nuvaxovid)

Finland skaffar sina vacciner via EU:s gemensamma upphandling

Finland använder inte den sedvanliga och etablerade processen för upphandling av vacciner som baserar sig på öppen konkurrens, så som vid upphandling av övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet.

Finland skaffar sina vacciner via EU:s gemensamma upphandling. Den gemensamma upphandlingen innebär att kommissionen centraliserat skaffar de vacciner som medlemsländerna i EU behöver. Genom att beställa en stor mängd får man en förhandlingstriumf i ett läge där efterfrågan på vacciner i hela världen är enorm.

Europeiska kommissionen förhandlar på medlemsstaternas vägnar om avtal om förskottsköp och köp av vacciner med flera vaccinproducenter. EU har också förbundit sig till internationell solidaritet för att främja lika tillgång till vacciner.

Hittills har EU-kommissionen ingått avtal i fråga om sju coronavacciner:

 • AstraZeneca (sammanlagt 300 miljoner doser)
 • Sanofi-GSK* (sammanlagt 300 miljoner doser)
 • Johnson & Johnson (Janssen-Cilag, sammanlagt 200 miljoner doser)
 • Biontech-Pfizer (sammanlagt 1400 miljoner doser) och en option om 900 miljoner doser
 • Moderna (sammanlagt 480 miljoner doser)
 • Novavax* (sammanlagt max 100 miljoner doser)
 • Valneva* (sammanlagt 27 miljoner doser)

 * Preparaten Sanofi, Valneva och Novavax har tills vidare inte försäljningstillstånd och används ännu inte inom EU. 

Avtalen mellan kommissionen och företagen är konfidentiella. Kommissionen ansvarar för delgivningen av informationen om avtalen.

För närvarande är Finland part i sex av EU:s upphandlingsavtal. 

EU:s avtal om förskottsköp finansieras via EU:s nödfond (Emergency Support Instrument, ESI). De överstigande delarna av finansieringen betalar varje medlemsland själv. Finland har reserverat en tillräcklig finansiering för sin egen andel i statens budget. Alla 27 medlemsländer är med.

Vaccinerna mot covid-19 och internationellt samarbete

Finland vill uppfylla sin förbindelse om solidaritet för att främja den globala tillgången till covid-19-vacciner. Den 9 september 2021 beslutade Statsrådet att skänka sammanlagt 3,65 miljoner vaccindoser via COVAX.

Mer information

Sari Ekholm, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163447