FI SV

Social kreditgivning frivillig för kommunerna

Social kreditgivning är en frivillig uppgift för kommunerna. Kommunen har möjlighet att enligt lokala behov besluta i vilken omfattning sociala krediter beviljas, storleken av kreditkapitalet samt hur stora krediter beviljas.

Kommunen kan ordna den sociala kreditgivningen som egen verksamhet eller i samarbete med andra kommuner.

Genom lagstiftning garanteras att kommunerna beviljar sociala krediter på samma grunder i hela landet.

Inledning av social kreditgivning

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok om social kreditgivning till hjälp för kommunerna när de startar verksamheten.

Användare av stödformen

Det finns ingen forskningskunskap om återbetalningen av sociala krediter. En studie som gjordes år 2004 visade att systemet med social kreditgivning fungerar i praktiken.

Kommunerna bör dock fästa vikt vid prövningen av kreditgivningen och den individuella uppföljningen när kredit beviljats. Det räcker inte med att bedöma amorteringsförmågan. Även klientens motivation att sköta sitt lån spelar en viktig roll.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning hjälper klienten att reda ut sina skulder. Den skuldsatta får handledning till olika stödtjänster, möjligheter till betalningsarrangemang, längre amorteringstider och amorteringsprogram. Tjänsten är kostnadsfri för klienten.

Ekonomi- och skuldrådgivning är en statens rättshjälpsbyråer tjänst som inte omfattas av socialvården. Ytterligare information fås från rättshjälpsbyråer .

Institutet för hälsa och välfärd (THL) för statistik över omfattningen av social kreditgivning i kommunerna, kredittagarna samt kostnaderna.

Mer information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163278