Undersökning för utvärdering och uppföljning

Genom social- och hälsovårdsministeriets undersökning för utvärdering och uppföljning av program för arbetsförmåga samlar man in uppgifter om genomförandet av de statsunderstödda projekten inom programmet för arbetsförmåga och deras resultat, konsekvenser och effekt samt information om samordningen av tjänsterna och förmånerna för partiellt arbetsföra som stöd för reformen av den sociala tryggheten.

Uppnåendet av målen utvärderas både med avseende på processerna (t.ex. hur partiellt arbetsföras behov av stöd för arbetsförmågan beaktats i de sektorsövergripande servicehelheterna) och med avseende på konsekvenserna (t.ex. hur de partiellt arbetsföras arbetsmöjligheter förändrats under programmet).

Undersökningen består av tre sammanlänkade delar:

  1. genomförandet av projektet och resultaten
  2. konsekvenserna och effekterna av de interventioner som gjorts inom projekten
  3. samordningen av tjänster och förmåner (omfattande undersökning av registeruppgifter)

I mellan- och slutrapporterna om undersökningen sammanfattas de olika delarnas undersökningsresultat.

Undersökningens resultat utnyttjas vid social- och hälsovårdsministeriet och vid arbets- och näringsministeriet som stöd för det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Dessutom ska resultaten utnyttjas vid reformer av social- och hälsovården, skötseln av sysselsättningen och rehabiliteringen på riksnivå (utveckling, spridning och förankring av kunskapen). Den

information som undersökningen ger om tjänsterna och förmånerna för partiellt arbetsföra bidrar också till att utveckla ett kunskapsunderlag och en undersökningspraxis som stöd för kommittéarbetet med reformen av den sociala tryggheten.

Utvärderings- och uppföljningsundersökningen ingår i social- och hälsovårdsministeriets åtgärder och genomförs i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Det genomförs också en extern utvärdering av programmet för arbetsförmåga.

Mer information