Värderingar styr social- och hälsovårdministeriets arbete

Värderingarna inom social- och hälsovårsministeriets koncern är rättvisa, mod och öppenhet.

Rättvisa:

"Vi har förbundit oss att främja jämlikheten mellan människor och möjligheterna till jämställdhet samt en etisk och ansvarsfull verksamhet och ett beslutsfattande som bygger på våra värderingar. Vår verksamhet styrs av en äkta förståelse för människors olika behov."

Mod:

"Vi är motorn i den sociala reformen. Vi prioriterar vår verksamhet och hanterar även svåra val för att säkerställa verksamhetens genomslagskraft, ändamålsenlighet och effektivitet."

Öppenhet:

Vi samarbetar nätverksmässigt baserat på förtroende och en aktiv dialog. Vi uttrycker våra synpunkter tidigare och tydligare, men vi är redo att ändra ståndpunkt då vi får nya perspektiv i kontakten med olika aktörer.

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163659