Stödet för arbetsförmågan blir en del av framtidens social- och hälsocentral

Genom programmet för arbetsförmåga utvecklar man de tjänster för arbetsförmågan som social- och hälsocentralerna ska tillhandahålla i välfärdsområdena.

I programmets servicehelhet med tjänster som stöder arbetsförmågan samordnas och beskrivs de tjänster och tjänsteproducenter som är avsedda att stödja arbetsförmågan hos den kundgrupp som består av partiellt arbetsföra. För att samordna tjänsterna krävs det nätverk där man samarbetar, ingår avtal och utvecklar verksamheten tillsammans.

Social- och hälsovården ska få effektiva metoder för att stödja partiellt arbetsföras sysselsättning

Den modell som utvecklas genom programmet går ut på att ett sektorsövergripande team bedömer kundens behov av stöd för arbetsförmågan och ordnar de tjänster som behövs. De sektorsövergripande teamen gör bedömningar av arbetsförmågan, utreder vilka förmåner och stöd kunderna behöver, bedömer behovet av rehabilitering och ordnar de rehabiliteringstjänster som behövs (missbrukar-, psykisk-, yrkesinriktad- och social). Enligt servicemodellen ska en kundansvarig samordna den partiellt arbetsföras tjänster och se till att kunden får de tjänster för arbetsförmågan som den behöver, såsom social- och hälsovårdstjänster, rehabiliteringstjänster och FPA-tjänster. Den kundansvariga ska dessutom stödja kunden tills kunden får ett jobb.

Syftet med utvecklingen av servicehelheten är att social- och hälsovårdstjänsterna ska stödja partiellt arbetsföras arbets- och funktionsförmåga och sysselsättning. Enligt modellen ska kunderna hänvisas till social- och hälsovårdstjänsterna från sysselsättningstjänsterna.

Servicehelheten utvecklas genom 22 regionala projekt. Det centrala målet är att verksamheten ska spridas till och integreras i alla områden, och bli en del av tjänsterna vid framtidens social- och hälsocentraler. Avsikten är att områdena ska ha ett sektorsövergripande samarbetsnätverk.

Målet är att förbättra partiellt arbetsföras sysselsättning. Genom att utveckla tjänsterna kan man stödja och bedöma kundernas arbets- och funktionsförmåga bättre än tidigare. Samtidigt förkortas arbetslöshetsperioderna när serviceprocessen för stödet för arbetsförmågan blir mer kundorienterad och smidigare.

Mer information