FI SV

Statsunderstöd för mathjälp 

Ansökningstiden har utgått.

Användningsändamål för understöd

Riksomfattande utveckling och ordnande av mathjälp till personer som behöver särskilt stöd.

Rättsgrund

Statsunderstödslagen (688/2001)

Anslag för statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ur statsbudgeten för 2019 statsunderstöd för organisationer för det riksomfattande utvecklandet och ordnandet av mathjälp. För detta ändamål har det under moment 33.03.63 reserverats sammanlagt 1 200 000 euro.

Avsikten är att understöden ska beviljas en eller flera aktörer inom tredje sektorn. Vid beviljandet av understöd understryks stödjande av verksamheten hos föreningar som ger mathjälp och utvecklingen av verksamheten enligt riksomfattande enhetliga grunder.  Vid beviljandet av understödet fästs vikt vid verksamhetens verkningsfullhet och långsiktighet. Vid beviljandet av understödet vill man därtill säkerställa den geografiska täckningen hos verksamheten som understöds.

Enligt ett betänkande från riksdagens finansutskott har de understöd för mathjälp som riksdagen tidigare beviljat gett positiva resultat, och med hjälp av dem har man förbättrat bland annat verksamhetens kvalitet och omfattning. Det finns i nuläget uppskattningsvis 1 000 stationer med mathjälp, och behovet av hjälp är fortfarande stort. Den riksomfattande utvecklingen av verksamheten bör dock ökas och verksamhetens verkningsfullhet förbättras. 

Ansökningstid                  

Ansökningstiden var 26.2.2019–15.3.2019

Utlysningen omfattar

Riksomfattande utveckling och ordnande av mathjälp till personer som behöver särskilt stöd (sammanlagt 1 200 000 euro)

Understödet är avsett för aktörer som ordnar mathjälp.  Syftet med understödet är att stärka och stödja ordnandet av mathjälp till personer i behov av särskilt stöd och att utveckla mathjälpen för att få en enhetlig och verkningsfull verksamhet i hela landet. Ett av de viktigaste insatsområdena är samordningen av ordnandet av mathjälpverksamheten och byggandet av gemensamma handlingsmodeller, samt förbindelserna till verksamhet som ökar delaktighet och som omfattar praktiska element, och till pågående nationella projekt, såsom Sininauhaliitto ry:s ”Ruokajonoista osallisuuteen (ESF) 2018 -2020”; Kotimaisen avustustyön liitto ry:s ”Ruoka-apuverkosto 2019- 2021” eller Kirkkopalvelut ry:s ”Osallistava yhteisö 2019 -2020”.

Grunder för beviljande

Understöd kan beviljas till samma sökande i första hand för ordnande av mathjälp och utvecklandet av den samt till riksomfattande utvecklingsverksamhet. Ansökan ska beskriva åtgärderna både när det gäller ordnandet av mathjälp och utveckling. Åtgärderna ska vara tydligt beskrivna och utformade och de ska basera sig på evidensbaserad kunskap eller på handlingssätt som visat sig vara bra och lämpa sig för behoven hos personer som är beroende av mathjälp.

Verksamheten ska vara lokalt sett betydelsefull och verkningsfull. I ansökan ska den nationella dimensionen och pågående nationella utvecklingsprojekt beaktas. En förutsättning för statsunderstöd är att den sökande har etablerad verksamhet och samarbetar både på lokal nivå och med riksomfattande pågående projekt som ökar delaktighet. Projektet ska samarbeta i bred utsträckning t.ex. med kommuner och samkommuner, församlingar, organisationer och företag i regionen.

Aktören ska har tillräcklig sakkunskap om projektets innehåll samt om de krav som ställs i lag på behandling, förvaring och transport av livsmedel. I projektplanen ska den planerade verksamheten beskrivas tillräckligt tydligt och utförligt så att det går att bedöma hur genomförbar den är.

Någon självfinansieringsandel krävs inte.

Behörighet att söka statsunderstöd 

Understöd kan sökas av allmännyttiga samfund, organisationer eller stiftelser som genomför mathjälp.  

Ansökningshandlingar

Ansökan ska innehålla:

  • en utredning av den sökande samt den senaste verksamhetsberättelsen 
  • ändamålet för understödet och vilka resultat som eftersträvas
  • en bedömning av antalet klienter som omfattas av verksamheten
  • en verksamhetsbudget, där utgifter för utvecklingsverksamhet specificeras
  • eventuella andra aktörer och samarbetsparter
  • samarbete med kommuner och samkommuner samt med riksomfattande utvecklingsprojekt
  • det planerade geografiska verksamhetsområdet för verksamheten som ska understödas
  • ett förslag till en eventuell fördelning av understödet mellan de olika aktörerna i ansökan
  • en utredning över den planerade uppföljningen av verksamheten och utvärderingen av effekter

De som beviljas understöd ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till social- och hälsovårdsministeriet. I beslutet om statsunderstöd meddelas närmare anvisningar om redogörelsen.

Ansökan om statsunderstöd

Ansökningar om understöd ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor, per e-post till adressen [email protected] eller per post till adressen Social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor, PB 33, 00023 Statsrådet. Till ansökan ska som referens fogas diarienummern STM/722/2019.

Användningstid

Användningstiden för understödet går ut 31.12.2020

Ytterligare information

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 204 (frågor om innehållet)

Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727 (frågor om statsunderstödsprocessen)

Bilagor