Statsunderstödda spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

Social- och hälsovårdsministeriet har fördelat sammanlagt 1 215 205 euro i statsunderstöd till sex försöksprojekt för psykosocialt stöd för unga i olika delar av Finland. Understöden finns tillgängliga under tiden 1.5.2018–31.12.2019. 

De projekt som får statsunderstöd var ett led i Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. Dess mål var att minska antalet unga som hamnar utanför utbildning och arbetsliv. 

Syftet med försöksprojekten är att utforma och förankra en verkningsfull och tvärsektoriell samarbetsmodell för att kunna tillgodose de ungas behov på ett heltäckande och långsiktigt sätt. Målet är att ingen ung person ska bli utan det stöd hen behöver. Bakgrunden är de ungas egna önskemål att få stöd att hantera sin egen vardag samt mer psykosocialt stöd förutom själv även för hela familjen.

Statsunderstödda projekt

 • Projekt som samordnas av Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (200 000 euro). I projektet utformas för unga i Åbo en ny tjänstehelhet med fokus på hantering av vardagen. Innehållet i tjänstehelheten tas fram i samverkan mellan organisationer och den offentliga förvaltningens aktörer.
 • Tammerfors stads projekt (270 090 euro). Projektet strävar efter att nå i synnerhet sådana unga som inte har kontakt med socialservicen eller sysselsättningsservicen. Arbete som utförs i bostadsområden samt vägledning och rådgivning som ges i den miljö där de unga befinner sig stöder vardagen för unga som inte har kontakt med olika typer av service. 
 • Projekt av föreningen Satakunnan yhteisöt ry (204 000 euro). I projektet utformas och testas nya slags paket för stöd i vardagen för unga. Det ska också följas upp och utvärderas hur stödpaketen i fråga fungerar. Projektet genomförs i nära samarbete med landskapsberedningen i Satakunta.
 • Uleåborgs stads projekt (235 360 euro). Projektet genomförs tillsammans med ett brett nätverk av lokala samarbetspartner, och projektet riktas i synnerhet till unga som antingen redan har eller löper risk för att hamna utanför servicesystemet. Projektet bygger på en pragmatisk bild av de faktorer och miljöer som bygger upp ungas välbefinnande.
 • Projekt av Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry (195 755 euro). Målet med projektet är att för unga och unga vuxna i staden Lieksa, även unga i glesbygden, bygga upp en vardagsnära servicemodell med låg tröskel som går att kopiera. I tjänsterna ingår såväl individuella insatser som gruppinsatser. 
 • I det projekt som genomförs av Varkaus stad (110 000 euro) vill man stödja ungas livskompetens som helhet genom att utveckla det tvärsektoriella samarbetet och utöka tjänsteutbudet vid Navigatorn i Varkaus.

Ungas röst ska höras

Målet med regeringens spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti är att minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv. 

Efter att ha lyssnat på de ungas önskemål sökte social- och hälsovårdsministeriet regionala/kommunspecifika försöksprojekt för att bygga upp och förankra samarbetsmodeller som ska hjälpa i synnerhet unga som står utanför utbildning och arbetsliv att få bättre grepp om vardagen och bättre funktionsförmåga samt bli mer delaktiga.

Syftet är att utforma och förankra en verkningsfull och tvärsektoriell samarbetsmodell för att kunna tillgodose de ungas behov på ett heltäckande och långsiktigt sätt för att ingen ung person ska bli utan det stöd hen behöver.

Syftet med försöksprojekten är att samla och starta kommunspecifika eller regionala program för att systematiskt sätta i gång stödpaketet Grepp om vardagen. Utgångspunkten är att sammanföra olika aktörer för att stödja de unga i regionen. I de finansierade projekten ska även uppföljningsmodeller ingå. Dessa ska kunna visa resultatet av de modeller som används. Målet är att åstadkomma en permanent samarbetsmodell och systematisk förändring för att man på ett ännu mer verkningsfullt sätt ska kunna svara mot de utmaningar i vardagen som de unga räknat upp.

Vid valet av de projekt som beviljats statsunderstöd betonades följande aspekter:

 • nya lösningar för att tillgodose behov som de unga har i sin vardag
 • systematiskt och effektivt utnyttjande av existerande funktioner och strukturer
 • långsiktig och helhetsbetonad utveckling av stöd till unga som hamnat utanför utbildning och arbetsliv eller som riskerar att bli det, över aktörs- och förvaltningsgränser
 • verkningsfull bekämpning av ungdomars problem i frågor som rör mental hälsa, missbruk och social utslagning t.ex. så att alla unga har stöd av minst en pålitlig vuxen
 • att de unga själva deltar i planeringen av försökshelheten samt utvecklingen och uppföljningen av den
 • projekt med ett så brett aktörsurval som möjligt
 • ledarskapskompetens med anknytning till verksamhets- och serviceintegration samt förmåga att engagera deltagarna i försöket och att befästa den gemensamma verksamhetsmodellen
 • förmåga att följa upp och utvärdera resultaten av stödpaketet Grepp om vardagen.

Läs mer om effektkedjan för stödpaketet Grepp om vardagen:

Mer information

Elina Palola, sosiaalineuvos 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163595  

På vår webbplats