FI SV

Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra – så här stöder det arbetsförmågan och partiellt arbetsföras sysselsättning

Stödet för arbetsförmågan och sysselsättningsmöjligheterna för partiellt arbetsföra har utvecklats genom åtta delprojekt som ingår i spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (2016-2018). På denna sida har vi samlat beskrivningar av delprojekten och de resultat som delprojekten har gett hittills.

Goda verksamhetsmodeller som stöder arbetsförmågan

Under åren 2013–2015 genomfördes programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (Osku), där det utvecklades modeller för att stödja sysselsättningen för partiellt arbetsföra. Dessa modeller sprids nu inom ramen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra.

Arbetet och arbetsförhållandena kan anpassas så att en skada eller sjukdom inte på något sätt inverkar på arbetet. Inom ramen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har det gjorts videor, där människor i sitt arbete berättar om lösningar som har gjort att de kan använda hela sin arbetsförmåga. Videorna samt poddsändningar och bloggar som kompletterar dem finns på webbplatsen OSKU – Vägar in i arbetslivet (innehållet i huvudsak på finska):

Förändring genom utbildning – samordnare för arbetsförmågan till arbetsplatserna

Målet med projektet är att åstadkomma en förändring i servicesystemet och att partiellt arbetsföra personer därigenom ska få den hjälp de behöver snabbt och i tillräcklig utsträckning. Avsikten är att de ska få arbete eller kunna fortsätta i sitt nuvarande arbete.

För att genomföra detta mål ordnas det under spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra utbildningar för samordnare för arbetsförmågan i heltäckande utsträckning i olika regioner. Målet är att det i så många organisationer och på så många arbetsplatser som möjligt ska finnas professionella som arbetar i enlighet med modellen för samordnare för arbetsförmågan.

Genom utbildningen höjs kompetensen hos de som jobbar med att stödja arbetsförmågan, så att deras kompetens motsvarar de snabba förändringarna i omvärlden, och de erbjuds en möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter samt att bygga upp nya slags samarbetsnätverk. Utbildningen gör att servicesystemet blir effektivare, snabbare och smidigare.

Utbildningen är riktad till sådana som arbetar inom tjänster för partiellt arbetsföra, såsom experter inom social- och hälsovård, rehabilitering, arbets- och näringstjänster, utbildning, personaladministration, Folkpensionsanstalten, företagshälsovård och läroanstalter. Utöver utbildningen för samordnare för arbetsförmågan ordnas informationsmöten och seminarier för chefer och arbetsgivare.

Företagande för personer med funktionsnedsättning

Det har gjorts en utredning om de faktorer som hindrar respektive främjar företagande bland personer med funktionsnedsättning eller partiell arbetsförmåga, och utifrån den har det inletts diskussion med arbetsmarknadsorganisationer, företagarorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans med organisationerna dryftas konkreta åtgärder för att öka företagande bland partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning och undanröja hinder för företagande.

För närvarande får personer med funktionsnedsättning inte tillräckligt med information om tjänster och ekonomiskt stöd för företagande. Arbets- och näringsbyråerna och övriga aktörer som erbjuder företagstjänster är å sin sida inte tillräckligt medvetna om särdrag vid företagsverksamhet som bedrivs av personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson 
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 049 034
 

Tjänsterna reformeras – Modeller för sysselsättning och delaktighet

Verksamhetsmodellerna och verksamhetskulturen inom tjänsterna för partiellt arbetsföra reformeras, så att partiellt arbetsföra på ett effektivare sätt får tillgång till de tjänster som de behöver och allt fler partiellt arbetsföra personer gör framsteg på sin väg mot sysselsättning. Samtidigt görs lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydligare.

Inom ramen för projektet genomförs sex regionala försöksprojekt där man testar goda verksamhetsmodeller för att förbättra partiellt arbetsföra personers sysselsättning efter arbetsverksamhet och studier samt verksamhet som stöder deras delaktighet.

Kontaktperson 
Eveliina Pöyhönen, socialråd, [email protected], tfn 0295 163 303
 

Sänkning av rekryteringströskeln

I projektets första fas genomfördes ett forskningsprojekt för att ta reda på arbetsgivarnas uppfattningar om möjligheterna och hindren för sysselsättning av partiellt arbetsföra.

Resultaten från undersökningen och möjliga åtgärdsförslag kommer att diskuteras med olika organisationer (inkl. patientorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning).

Utifrån diskussionerna och de rekommendationer som fåtts fram genom undersökningen vidtas åtgärder för att sänka rekryteringströskeln. Dessutom ges arbetsgivarna information och exempel på fungerande lösningar och modeller genom bl.a. regionala utbildningar.

Kontaktperson 
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 049 034
 

Lättillgänglig information på nätet – tietyoelamaan.fi

Webbtjänsten OSKU innehåller aktuell information om tjänster och förmåner som gäller partiell arbetsförmåga, olika metoders effekt samt forskning och aktuell lagstiftning. Webbtjänsten utvecklas och kompletteras utifrån den respons som fås.

Webbtjänstens målgrupper är partiellt arbetsföra, samordnare för arbetsförmågan samt alla yrkespersoner och arbetsgivare som behöver information om partiell arbetsförmåga och sysselsättning av partiellt arbetsföra.

Webbtjänsten drivs av Stiftelsen för Rehabilitering.

Vägar till vård och rehabilitering

Inom ramen för projektet skapas en kundorienterad och rättidig verksamhetsmodell för stödjande av arbetsförmågan inom vården och rehabiliteringen. Verksamhetsmodellen omfattar partiellt arbetsföra som är i arbete, som återgår till arbete och som försöker få arbete.

Verksamhetsmodellen utvecklas genom sex regionala försök. 

Verksamhetsmodellen skapas i samarbete med sakkunniginrättningar. I verksamhetsmodellen beskrivs åtgärder för handledning och stöd för arbetsförmågan i fråga om de mest centrala aktörerna (socialvården, hälso- och sjukvården, rehabiliteringen, arbets- och näringstjänsterna, företagshälsovården, FPA, utbildningsaktörer samt arbetsplatser).

I försöken etableras servicekedjor för stödjande av arbetsförmågan, och de integreras med befintliga, fungerande vård- och rehabiliteringskedjor. I stället för enstaka och tillfälliga tjänster försöker man få fram multidisciplinära åtgärder och tjänster. Det byggs upp praxis för samarbete mellan de aktörer som på olika sätt stöder arbetsförmågan. Arbetsplatserna får stöd för att skapa lösningar för anpassning av arbetet.

Kontaktperson 
Ritva Partinen, överinspektör, fö[email protected],fi, tfn 0295 163 330

Undanröjande av flitfällor

I projektets första fas utarbetade en arbetsgrupp på trepartsbasis en rapport om undanröjande av flitfällor i anslutning till partiell arbetsförmåga.

Arbetsgruppen föreslog en s.k. linjär modell, som innebär att förvärvsinkomst och pension samordnas på ett sådant sätt att förvärvsinkomsten steglöst minskar den löpande pensionen.

Avsikten är att en regeringsproposition nu ska börja beredas utifrån förslaget. Lagändringarna kommer att träda i kraft tidigast 2021, då man får de behövliga inkomstuppgifterna från inkomstregistret.

Den linjära modellen innebär att en ökning av förvärvsinkomsterna ger en större total inkomst, och därmed undviks flitfällor. Resultaten gör att förvärvsarbete vid sidan om invalid- och sjukpension alltid lönar sig och att utkomsten förbättras, att arbetsgivarna får ett större och flexiblare utbud av arbetskraft och att den totala arbetsinkomsten i samhället ökar.

Kontaktperson
Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman, fö[email protected], tfn 0295 163 183