FI SV

Beskrivning av spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har som mål att förändra de partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden. De partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden stärks så att de antingen stannar i arbetslivet eller sysselsätts betydligt bättre än tidigare.

Av de finländare som är i arbetsför ålder lider cirka 1,9 miljoner personer, dvs. över hälften, av någon långtidssjukdom eller skada. Av dem uppskattar 600 000 personer att sjukdomen eller skadan påverkar deras arbete eller arbetsmöjligheter.* De partiellt arbetsföra löper också en större risk än andra att bli arbetslösa.

Skadan eller långtidssjukdomen förhindrar alltför ofta en återgång till arbetet eller helt och hållet tillträde till arbetslivet. Inom spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra söker man lösningar till bland annat dessa problem.

När partiellt arbetsföra personer fortsätter att delta i arbetslivet eller kommer ut på den öppna arbetsmarknaden ökar deras jämlikhet och förbättras deras livskvalitet. Genom att utnyttja alla de arbetsinsatser som finns kan man också minska kostnaderna för staten.

Exempel på förändringar som vi eftersträvar

  • Nedsatt arbetsförmåga leder inte längre till att en person blir helt utestängd från arbetslivet och en återgång till arbetet är möjlig.
  • Tjänstekedjorna fungerar smidigt, tjänsterna ges vid rätt tidpunkt, överlappande funktioner minskar och människor får den hjälp de behöver.
  • Man har förmåga att effektivt och med gott resultat tillämpa de medel som står till buds inom servicesystemet och som ska vara till stöd för de partiellt arbetsföra.
  • Attityderna och fördomarna mot partiellt arbetsföra har förändrats i positiv riktning.
  • Det finns metoder för att förbättra möjligheterna för dem som löper risk att slås ut på arbetsmarknaden eller som har hamnat utanför arbetslivet att kunna göra sin egen insats för samhället.
  • Det finns färre flitfällor.
  • Rätten till arbete och delaktighet har tillgodosetts.
  • Antalet sysselsatta har ökat.
  • Utgifterna för arbetsoförmåga har minskat.
  • Kostnaderna för arbetslöshet och frånvaro från arbetet har minskat.

Vad är partiell arbetsförmåga?

En person betraktas som partiellt arbetsför om han eller hon har kvar en del av sin arbetsförmåga. Den partiella arbetsförmågan är individuell och bunden till orsaken till den partiella arbetsförmågan, arbetet och de krav som arbetet ställer.

Det finns många former av partiell arbetsförmåga. Till exempel personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka, personer som återhämtar sig efter en allvarlig sjukdom och personer som genomgått en livskris kan vara partiellt arbetsföra. Också långtidsarbetslösa kan vara partiellt arbetsföra, om deras arbets- och funktionsförmåga är nedsatt på grund av en skada, sjukdom eller av sociala orsaker.

Det finns många former av partiell arbetsförmåga.

Partiell arbetsförmåga kan också vara temporär.

Arbetsförmågan kan variera i olika skeden av livet. Partiell arbetsförmåga kan också vara temporär.

Om hälsan och andra individuella faktorer är i balans med arbetskraven är en person inte partiellt arbetsför, utan arbetsför. De partiellt arbetsföra är dock sist och slutligen en mycket heterogen grupp.

*=En enkät som fokuserar på arbetsförmågan gjordes i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 2011. Enligt den hade totalt 55 procent (cirka 1,9 miljoner personer) av 15−64-åringar som är permanent bosatta i Finland en eller flera långvariga sjukdomar eller hälsoproblem. Siffran baserar sig på en uppskattning som besvararna själva angett. Dessutom upplever över 600 000 finländare att något hälsoproblem på ett eller annat sätt begränsar möjligheten att delta i förvärvsarbete eller möjligheten att få ett arbete. I materialet fanns cirka 18 000 besvarare (15–64 år) vars svar hade höjts med en höjningskoefficient för att motsvara hela befolkningen. Läs mer.

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163467