Projekt som har finansierats

God praxis har spritts och förankrats för att förbättra välfärd, hälsa och ansvarstagande bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt. Statsunderstöd för projekt har delats ut till följande helheter:

 1. Ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den

 2. Stöd vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor

 3. Främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem

 4. Färdigheter som stärker den psykiska hälsan hos befolkningen och olika branschers yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa, inklusive förbättrade kunskaper om självmordsprevention hos yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

 5. Gemensamt kök

 6. Främjande av motion för äldre personer

Totalt 7 miljoner euro i statsunderstöd delades ut till nio projekt för åren 2017−2018.

Projekt som beviljats statsunderstöd

Ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den

 • UKK-instituutti får 2 970 000 euro för ett projekt som arbetar för effektiv tvärsektoriell rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården (VESOTE).

 • Vitalmed Ab, Helsingin Uniklinikka får 69 000 euro för att utveckla läkemedelsfri behandling av sömnlöshet.

Ett av UKK-instituutti bildat konsortium och Helsingin Uniklinikka sprider och förankrar i samarbete med tio sjukvårdsdistrikt och andra projektaktörer metoder för handledning och uppföljning i fråga om motion, kost och läkemedelsfri behandling av sömnsvårigheter i social- och hälsovården. Samtidigt utvecklar de servicekedjor med flera aktörer.

Stöd vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor

 • ​Finlands Hjärtförbund rf får 580 000 euro för projektet Smarta familjen som ska stödja rådgivningsbyråer och skolhälsovården i fråga om motions- och kostrådgivning

Finlands Hjärtförbund sprider metoden Smarta familjen, som redan varit i bruk i 107 kommuner, i hela landet. Förbundet utformar tillsammans med Satakunta sjukvårdsdistrikt en modell för hur metoden ska förankras i den nya landskapsstrukturen. Metoden är avsedd i synnerhet för rådgivnings- och skolhälsovårdare när de stöder barnfamiljer i att förändra familjernas kost- och motionsvanor.

Främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem

 • Filha ry får 580 000 euro för ett projekt för att stödja personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem i att sluta röka.

Filha ry, A-klinikstiftelsen, Centralförbundet för Mental Hälsa och Stiftelsen för Rehabilite-ring utformar modeller för och förankrar tillsammans med 11 sjukvårdsdistrikt på dessas områden metoder för att stödja klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna när de vill sluta röka.

Färdigheter som stärker den psykiska hälsan hos befolkningen och olika branschers yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa

 • Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf får 846 000 euro för ett projekt om allas rätt till psykisk hälsa. Första hjälpen i psykisk hälsa som förstärkare av hälsa och välfärd.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland utbildar yrkesmänniskor i hela landet så att de i sin tur kan utbilda vanliga människor i första hjälpen i psykisk hälsa samt fördjupad utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa som är riktad till yrkesmänniskor inom olika sektorer. Utbild-ningen stärker människornas färdigheter i psykisk hälsa och yrkesmänniskornas kunskaper i psykisk hälsa.

 • Ehyt ry får 340 000 euro för ett projekt om rusmedelsfenomen och gruppfenomen (PIRI).

Ehyt ry utbildar i hela landet personer så att de kan genomföra Rusmedelsfenomenet-utbildningar för studerande vid yrkesskolor och Gruppfenomenet-utbildningar för yrkesskolornas undervisningspersonal. Genom dessa utbildningar påverkas yrkesskolelevernas uppfattningar och beteende i fråga om rusmedel samt de stöds i sin gruppbildning och sina färdigheter i psykisk hälsa.

 • Utsjoki kommun får 133 000 euro för ett projekt som ska hjälpa människor som löper risk för att begå självmord.

Utsjoki kommun skaffar utbildning i ASIST, som används i stor utsträckning i världen, för olika aktörer i området Övre Lappland för att stärka kunnandet i att förebygga självmord.

Gemensamt kök

 • Kyrkostyrelsen får 1 000 000 euro för projektet Gemensamt kök.

Gemensamma kök är en plats för lågtröskelverksamhet som är öppen för alla och där man tillsammans skapar gemenskap på olika sätt. I ett gemensamt kök görs olika slags saker tillsammans utöver matlagning och måltider. I de gemensamma köken samarbetar lokala aktörer. Ett konsortium, som har bildats av Kyrkostyrelsen, utformar med hjälp av fem pilotprojekt och utgående från befintlig god praxis en modell för de grundläggande element som ska ingå i verksamhetsmodellen Gemensamt kök.

Efter modellfasen tas verksamhetsmodellen Gemensamt kök i bruk på 36 orter i 18 landskap. Verksamhetsmodellen Gemensamt kök bygger på församlingarnas diakoniarbete, kommunernas strukturinriktade socialarbete och olika organisationers verksamhet. Med hjälp av gemensamma kök ökar människornas delaktighet och ensamheten minskar.

 • Ikäinstituutin säätiö får 485 000 euro för ett projekt som ska öka den fysiska aktiviteten bland äldre.

Ikäinstituutti sprider och förankrar verksamhetsmodellen Kraft i åren, som används i 130 kommuner, i de kommuner där den inte ännu är i bruk. Modellen samlar kommunens olika aktörer för att erbjuda äldre personer möjligheter till fysisk aktivitet. 

Projekt för personer som arbetar inom primärvården för att stärka kunnandet i att förebygga självmord

 • Social- och hälsovårdsministeriet finansierar tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd ett projekt avsett för läkare och hälsovårdare som arbetar inom primärvården för att stärka kunnandet i att förebygga självmord (250 000 euro).

Projektet baserar sig på metoder som utvecklats inom ramen för ett tidigare EU-projekt. Institutet för hälsa och välfärd ger dem som deltar i utbildningen stöd i att sprida och i att ta i bruk metoderna inom den egna arbetssektorn.