Projekt som ska finansieras

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om statsunderstöd för projektet God praxis blir bestående. Med statsunderstöden finansieras spridning och förankring av god praxis för att förbättra välfärd, hälsa och ansvarstagande bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt. Beloppet av de statsunderstöd som nu delas ut för åren 2017–2018 uppgår till sammanlagt 6 615 000 euro.

Med god praxis avses sådana verksamhetssätt eller modeller som sprider sunda levnadsvanor, såsom motion, samt förebygger folksjukdomar, främjar den mentala hälsan och delaktigheten och motverkar ensamhet. Bland de projekt som beviljats statsunderstöd finns stora helheter, där flera aktörer arbetar tillsammans.

Följande projekt har beviljats statsunderstöd:

1. Ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den

  • UKK-instituutti får 2 635 000 euro för ett projekt som arbetar för effektiv tvärsektoriell rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården.
  • Vitalmed Ab får 69 000 euro för att utveckla läkemedelsfri behandling av sömnlöshet.

Ett av UKK-instituutti bildat konsortium och Helsingin uniklinikka sprider och förankrar i samarbete med tio sjukvårdsdistrikt och andra projektaktörer metoder för handledning och uppföljning i fråga om motion, kost och läkemedelsfri behandling av sömnsvårigheter i social- och hälsovården samt utvecklar servicekedjor med flera aktörer. För närvarande är rådgivningen om levnadsvanor i allmänhet otillräcklig och ineffektiv inom social- och hälsovården, fastän nyttan med välfungerande rådgivning om levnadsvanor är obestridlig när det gäller att förebygga folksjukdomar och övervikt.

2. Stöd för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården

  • Finlands Hjärtförbund rf får 580 000 euro för projektet Neuvokas perhe (den rådiga familjen) som ska stödja rådgivningsbyråer och skolhälsovården i fråga om motions- och kostrådgivning.

Finlands Hjärtförbund sprider metoden Neuvokas perhe i hela landet samt utformar tillsammans med Satakunta sjukvårdsdistrikt en modell för hur metoden ska förankas i landskapsstrukturen enligt social- och hälsovårdsreformen. För närvarande är Neuvokas perhe i användning i 107 kommuner. Metoden är avsedd i synnerhet för rådgivnings- och skolhälsovårdare för ett resursbaserat arbete med barnfamiljer för att stöda en förändring av familjernas kost- och motionsvanor.  

3. Främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem

  • Filha ry får 580 000 euro för ett projekt för att stödja personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem i att sluta röka.

Filha ry, A-klinikstiftelsen, Centralförbundet för Mental Hälsa och Stiftelsen för Rehabilitering utformar modeller för och förankrar tillsammans med 11 sjukvårdsdistrikt på dessas områden metoder för att stöda personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem när de vill sluta röka. Rökning är en betydande faktor som försvagar den fysiska hälsan hos målgruppen, och målgruppen kräver särskild uppmärksamhet eftersom jag klarar det -känslan när det gäller att sluta röka är svag i gruppen.

4. Befolkningens färdigheter som stärker den psykiska hälsan och yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa

  • Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf får 846 000 euro för ett projekt om allas rätt till psykisk hälsa. Första hjälpen i psykisk hälsa som förstärkare av hälsa och välfärd.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland utbildar yrkesutbildade personer i hela landet så att de i sin tur kan utbilda befolkningen i första hjälpen i psykisk hälsa samt fördjupad utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa som är riktad till yrkesutbildade personer på olika sektorer. Målet är att stärka befolkningens färdigheter i psykisk hälsa och yrkesutbildade personers kunskaper i psykisk hälsa.

  • Ehyt ry får 340 000 euro för ett projekt om rusmedelsfenomen och gruppfenomen (PIRI).

Ehyt ry utbildar i hela landet personer så att de kan genomföra utbildning i rusmedelsfenomenet för studerande vid yrkesskolor och utbilda yrkesskolornas undervisningspersonal i gruppfenomenmetoder. Målet är att påverka yrkesskolelevernas uppfattningar och beteende i fråga om rusmedel samt att stöda dem i deras gruppbildning och deras färdigheter i  psykisk hälsa. Yrkesskolelevernas rusmedelsvanor är skadligare än gymnasieelevernas, och de avbryter mera allmänt sina studier.

  • Utsjoki kommun får 80 000 euro för ett projekt som ska hjälpa människor som löper risk för att begå självmord.

Utsjoki kommun skaffar utbildning i ASSIST-metoden för olika aktörer i området Övre Lappland för att förstärka kunnandet i att förebygga självmord. Självmord är vanligare än i genomsnitt i Lappland.

5. Gemensamt kök

  • Kyrkostyrelsen får 1 000 000 euro för ett projekt som gäller ett gemensamt kök.

Gemensamma kök är en plats för lågtröskelverksamhet som är öppen för alla och där man tillsammans skapar gemenskap på olika sätt. I verksamheten ingår bl.a. matlagning och gemensamma måltider och att samlas kring andra aktiviteter. I de gemensamma köken samarbetar lokala aktörer. Ett konsortium, som har bildats av Kyrkostyrelsen, utformar med hjälp av fem pilotprojekt och utgående från befintlig god praxis en modell för de grundläggande element som ska ingå i verksamhetsmodellen Gemensamt kök.

Efter modellfasen stöder konsortiet ibruktagandet av verksamhetsmodellen Gemensamt kök som en del av det befintliga arbetet på 36 orter och i 18 landskap. Verksamhetsmodellen Gemensamt kök bygger på församlingarnas diakoniarbete, kommunernas strukturinriktade socialarbete och olika organisationers verksamhet. Målet är att öka människors delaktighet och minska ensamheten. För närvarande finns det i Finland mötesplatser med låg tröskel, av vilka största delen är avsedda för en begränsad målgrupp.

6. Främjande av motion för äldre personer

  • Ikäinstituutin säätiö får 485 000 euro för ett projekt som ska öka den fysiska aktiviteten bland äldre.

Ikäinstituutti sprider och förankrar verksamhetsmodellen Voimaa vanhuuteen (Kraft i åren) i de kommuner, där den inte ännu är i bruk. Modellen samlar kommunens olika aktörer för att erbjuda äldre personer möjligheter till fysisk aktivitet. För närvarande används verksamhetsmodellen i cirka 130 kommuner. Med projektfinansieringen kan spridningsgraden höjas till mellan 60 och 80 procent av kommunerna i Finland.

De projekt som får statsunderstöd bedrivs på ett geografiskt vidsträckt område.

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd pågick 17.6–30.9.2016. Totalt 26 ansökningar kom in. Projektplanerna bedömdes med bedömningskriterier som offentliggjorts på förhand.

Projekt för personer som arbetar inom primärvården för att stärka kunnandet i att förebygga självmord  

  • Social- och hälsovårdsministeriet finansierar tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd ett projekt avsett för läkare och hälsovårdare som arbetar inom primärvården för att stärka kunnandet i att förebygga självmord (250 000 euro).

Projektet baserar sig på metoder som utvecklats inom ramen för ett tidigare EU-projekt. Institutet för hälsa och välfärd ger dem som deltar i utbildningen stöd i att sprida och i att ta i bruk metoderna inom den egna arbetssektorn.

Mer information

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163634