Hälsa och välfärd ska främjas: Beskrivning av projektet

 

Hur genomförs en förändring?

För att få till stånd en förändring ska verkningsfull praxis utnyttjas effektivare än för närvarande. Det behövs även nya strategier. Människors välfärd och hälsa kan förbättras genom att inverka på deras levnadsförhållanden och socioekonomiska faktorer.

Genom spetsprojektet kan man inverka på människors delaktighet och färdigheter som stärker den psykiska hälsan samt människors levnadsvanor, såsom motions- och kostvanor, sömnvanor, användningen av berusningsmedel och tobaksrökning.

Levnadsvanor som stöder välbefinnande och hälsa ska vara möjliga, enkla och lockande val för alla.

Spetsprojektet strävar efter förändring särskilt i de befolkningsgrupper där välfärden och hälsan är klart sämre än hos genomsnittet. En förändring utgår ifrån att människornas resurser förstärks. Människornas egen delaktighet och förmåga stöds aktivt och mångsidigt.

Spetsprojektet genomförs i form av två delprojekt:

  1. God praxis blir bestående
  2. Bestående strukturer i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd

För genomförandet av spetsprojektet har det reserverats sammanlagt 7,8 miljoner euro för perioden 2016−2019.

God praxis blir bestående

Målet med projektet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna. Arbetet inriktas så att det särskilt stöder de befolkningsgrupper vilkas välfärd och hälsa är klart sämre än hos genomsnittet.

Hälso- och välfärdsskillnaderna kan angripas genom införande av god praxis. Dessa sprids så omfattande som möjligt, gärna i hela landet, och förankras i befintliga strukturer och befintlig verksamhet.

Vid utformningen av god praxis används klientdelaktighet och tjänstedesign. I detta arbete och ibruktagandet och förankringen av god praxis utnyttjas digitala medel i den utsträckning det är möjligt.

För att sprida god praxis inleds med hjälp av statsunderstöd projekt som gäller följande helheter:

1.    Ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den
2.    Stöd vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor
3.    Främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem
4.    Färdigheter som stärker den psykiska hälsan hos befolkningen och kunskaper om psykisk hälsa för yrkesutbildade personer inom olika branscher, inklusive fördjupade kunskaper om självmordsprevention för yrkesfolk inom social- och hälsovården
5.    Gemensamt kök
6.    Främjande av motion för äldre personer

Ansökan om statsunderstöd genomfördes 17.6−30.9.2016. De projekt som beviljas statsunderstöd inleds i början av 2017 och är färdiga i slutet av 2018.

Den innehållsmässiga beredningen av projektet stöds av en sakkunniggrupp.

Projektin sisällöllisen valmistelun tukena on pyöreän pöydän asiantuntijaryhmä.

Bestående strukturer i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd

Projektet Förvaltningsövergripande strukturer (PORA) motsvarar regeringsprogrammets mål att hälsofrämjande och tidigt stöd i större grad ska tas in i förvaltningsövergripande beslutsfattande. Projektet genomförs som ett samarbete mellan ministerierna och sakkunniginrättningar.

Finländarnas hälsa och välbefinnande påverkas i större grad av deras levnadsförhållanden än av tillgången till social- och hälsotjänster. Med levnadsförhållanden avses bl.a. socioekonomiska förhållanden, boendeförhållanden, utbildningssystem, arbetsförhållanden, sociala nätverk samt byggd miljö och naturmiljö. Därmed byggs välfärd och folkhälsa inom alla samhällssektorer, inte endast inom social- och hälsosektorn.

Målet är att

  • det skapas bestående strukturer och etablerade tillvägagångssätt i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd
  • perspektiv som gäller välbefinnande, hälsa och ojämlikhet inkluderas i olika förvaltningsområdens projekt och lagberedning redan under den preliminära beredningen
  • hälso- och välfärdspolitiska initiativ och projekt som kräver förvaltningsövergripande åtgärder bereds mer systematiskt än tidigare och tillsammans med de aktörer som berörs av de föreslagna åtgärderna.

Projektet resulterar i en ny modell för förvaltningsövergripande samarbete och åtgärdsrekommendationer för gott förvaltningsövergripande samarbete.

Mer information