FI SV

Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar stöder barns välbefinnande

Vid reformen av tjänsterna för barn och familjer överskrids landskaps- och kommungränserna och förvaltningsområdesgränserna. Småbarnspedagogik, skolor och läroinrättningar kvarstår i kommunerna. De stöder elevers och studerandes inlärning och välbefinnande. 

Utvecklingen av verksamheten inom småbarnspedagogiken, skolan och läroinrättningarna inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna bedrivs för närvarande i 11 landskap och i huvudstadsregionen.

Stopp för mobbning, start för hobbyer

Småbarnspedagogiken, skolan och läroinrättningarna stärker sin roll som stöd för känslo- och kommunikationsförmågan.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp att begrunda förebyggande av mobbning, ingripande vid mobbning och skolfred. Arbetsgruppens uppgift täcker småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt utbildningen på andra stadiet..

Genomförandet av programmet KiVa Skola, kamratmedlingen samt stöd-, fadderelevs- och tutorverksamheten stärks.

Barn och unga involveras i beslutsfattandet och deras önskade fritidsverksamhet flyttas till skollokaler och skoldagen. Målet är att främja barns och ungas fritidsverksamhet och erbjuda möjligheter till att utöva hobbyer på lika villkor.

En riksomfattande elevenkät om vilka fritidsaktiviteter barn och unga vill syssla med. I enlighet med önskemålen ger undervisnings- och kulturministeriet stöd till ordnandet av hobbytimmar i samband med skoldagen. Du kan läsa mer om enkäten här:

Småbarnspedagogiken är ett stöd för utveckling

För varje barn på daghem och i familjevård görs det upp en individuell plan för småbarnspedagogik.

Regeringen inleder i samarbete med kommuner ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Dessutom kan allt fler barn delta i småbarnspedagogiken när klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker från och med 1 januari 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet har också avtalat om tusen nya nybörjarplatser inom universitetens barnträdgårdslärarutbildning.

Nya verksamhetsmodeller för elev- och studerandevård

Nya verksamhetsmodeller skapas för elev- och studerandevården för att barn och unga ska få ändamålsenligt stöd i rätt tid i de framtida kommunerna och landskapen.

Skol- och studerandehälsovården samt psykolog- och kuratorstjänsterna utvecklas utifrån barnens och ungdomarnas behov. Yrkesmänniskor bedriver sektorsövergripande samarbete för att tjänsterna ska kvarstå för barn och unga som en helhet oberoende av vem som ordnar dem.

En sektorsövergripande arbetsgrupp utarbetar riksomfattande arbetsmodeller för elev- och studerandevårdsgrupper enligt utbildningsstadium. Barn, unga, föräldrar och aktörer inom elevvården har möjlighet att delta i utvecklingen av modellerna.

Lagen om elev- och studerandevård ändras så att rätten till psykolog- och kuratorstjänster utvidgas till att gälla alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studerande inom handledande utbildning.

Under hösten 2017 och 2018 ordnar Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd en utbildningsrunda som gäller lagen om elev- och studerandevård.

Därtill har utvecklingsgruppen för krävande särskilt stöd lagt fram förslag som syftar till att under varje förskole- och skoldag trygga rätten till undervisning för varje elev alltid när det med beaktande av elevens hälsotillstånd är möjligt.

Material (på finska)

Ytterligare information

Katja Bergbacka, projektchef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 267, [email protected]