FI SV

I programmet för utveckling av barn- och familjetjänster bedrivs omfattande nationellt utvecklingsarbete

I programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ingår förutom det reformarbete som görs i projekt på landskapsnivå även nationellt utvecklingsarbete. Det omfattar bland annat centraliserad insamling och spridning av information, utredningar och lagberedning.

Nationellt utvecklingsarbete bedrivs av social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (på finska) och Utbildningsstyrelsen (på finska).

Verktyg för stöd i föräldraskapet

En föräldraplan är ett stöd och ett hjälpmedel i föräldraskapet efter skilsmässa. Med stöd av planen kan föräldrarna försonligt i samråd diskutera barnets vardag efter skilsmässan.

Metoder för stöd i föräldraskapet baserade på vetenskapliga bevis sprids för att kunna användas av yrkesutbildade personer som arbetar bland barn. Metoderna samlas i nättjänsten Kasvun tuki (Stöd i uppfostran):

Säkerställandet av barn- och familjeorienterade tjänster och en nätverksbaserad ledning

För att säkerställa att tjänsterna är barn- och familjeorienterade och till stöd för en nätverksbaserad ledning skapas för yrkesutbildade personer gemensamma elektroniska verktyg för utbyte av klientuppgifter.

Fyra utredningspersoner håller för närvarande på att kartlägga sådana samarbetsformer som ett barn- och familjeorienterat stöd förutsätter samt en nätverksbaserad ledning i en ny verksamhetsmiljö.

Ministrarna Saarikko och Sanni Grahn-Laasonen uppmanar med ett brev kommunerna och de kommande landskapen att samarbeta för att främja barns, ungas och familjers välbefinnande, hälsa och inlärning.

Kunskapsbasen och informationsproduktionen för uppföljningen av barns och ungas välbefinnande revideras

Institutet för hälsa och välfärd reviderar kunskapsbasen för uppföljningen av barns och ungas välbefinnande.  

Beslutsfattarna i kommuner och landskap får verktyg i större omfattning för att följa upp och rapportera välbefinnandet hos olika barn i olika åldrar.

Effektiva metoder för att stödja fostran, inlärning och välbefinnande på olika utbildningsstadier

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp ska utreda förebyggande av mobbning och skolfred.

Arbetsgruppens uppgift täcker småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, och utbildning på andra stadiet. Målet är att finna metoder för att ingripa mot och förebygga mobbning.  

Undervisnings- och kulturministeriet har gjort en utredning om personalen inom småbarnspedagogiken och genomförandet av stöd för barnets utveckling och lärande.

Den arbetsgrupp för särskilt stöd som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har lagt fram förslag om utvecklande av den undervisning och skolgång som sjukhusundervisningsenheter, kommuner och samkommuner och privata anstalt- och specialskolor erbjuder.

En riksomfattande enkät för barn om innehållet i deras hobbytimmar är en del av spetsprojektet för konst och kultur. I projektet ordnas hobbytimmar enligt de intressen som barnen har uttryckt i den riksomfattande eller lokala enkäten.

Förändring av verksamhetskulturen så att den blir mer barn- och familjeorienterad

Olika behov av kunnande hos de yrkesutbildade personer som arbetar bland barn, unga och familjer kartläggs i samarbete med projektet Osaamisella Soteen och Lärarutbildningsforumet.

En konferens som gäller programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ordnas om ämnet den 12 mars 2018. Den koncentrerar sig på behoven att reformera grundexamina över bildningsväsendets och social- och hälsovårdsväsendets gränser.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har öppnat en diskussion mellan yrkesutbildade personer inom olika sektorer om temat Mot en gemensam syn på barn (Kohti yhteistä lapsikäsitystä). Det vetenskapliga rådet för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har beredningsansvaret.

Webbutbildningen och webbhandboken Luo luottamusta – suojele lasta (Skapa förtroende – skydda barnet) om samarbete och informationsutbyte, som säkerställer tillgång till stöd och hjälp för ett barn, riktar sig till personer som arbetar bland barn, unga och familjer.

Revidering av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

En reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt är under beredning vid justitieministeriet. Den ser över lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Till stöd för lagreformen utvecklas arbetet för rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor, utredarna av förhållandena och barnatillsyningsmannen genom stöd från Institutet för hälsa och välfärd.

 

 

Mer information