FI SV

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE) – från fragmentariskt utvecklingsarbete mot en övergripande reform och en bestående förändring

Vi genomför en förändring som leder till tjänster som är barn- och familjeorienterade, samordnade, svarar mot behoven och ges i rätt tid!

Ändringar i beslutsfattandet och servicesystemet som eftersträvas till 2019

 • I kommunerna och de statliga myndigheterna har man inom beslutsfattandet och tjänsterna förbundit sig till en verksamhetskultur som främjar barnens rättigheter.
 • Alla tjänster för barn, ungdomar och familjer har samordnats till en integrerad, barn- och familjeorienterad helhet av tjänster.
 • Tillgången till tjänster i rätt tid har förbättrats, när stödets tyngdpunkt har skjutits över från kurativa tjänster till allmänna och förebyggande tjänster som är gemensamma för alla och till stöd och vård som ges i ett tidigt skede.
 • Den nationella styrningen, lagstiftningen och övriga ledningen har reformerats för att stödja en bestående förändring.
 • Innehållet i utbildningen och verktygen för personer som arbetar med barn, ungdomar och familjer har förnyats för att stödja reformen.
 • Betydande kostnadsbesparingar har uppnåtts genom ett minskat behov av kurativa tjänster och ett minskat antal vårdnadstvister.
 • Man har på ett kostnadseffektivt sätt kunnat svara mot barns och familjers välfärdsbehov inom ramen för krympande offentliga anslag.

Väntade förändringar i barnens, ungdomarnas och familjernas välfärd till 2025

 • Jämlikheten mellan olika slags barn och ungdomar samt olika slags familjeformer har ökat och ojämlikheten minskat.
 • Barnens, ungdomarnas och familjernas egna resurser, livskompetens samt känsla av delaktighet och av att bli sedda har stärkts.

De styrande principerna för utvecklingsprogrammet

 1. Barnets rättigheter och barnets bästa.
 2. Stärkande av barnens, ungdomarnas och familjernas egna resurser.
 3. Barn- och familjeorientering.
 4. En mångfald av familjeformer.