Social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i landet 

Med personer som vistas olagligt i landet avses personer som enligt utlänningslagen inte har rätt att vistas i Finland. Asylsökandes vistelse i Finland blir olaglig i det skede när avslaget på asylansökan har vunnit laga kraft eller när det har fattats ett verkställbart beslut om att personen ska avlägsnas ur landet. Dessa personer omfattas inte längre av mottagningstjänster.

Kommunerna ska alltid kontakta Migrationsverkets lägescentral för att ta reda på om personen har rätt till mottagningstjänster samt hänvisa en person som olagligt vistas i landet till systemet för frivillig återresa. 

Hälso- och sjukvård

Rätt till brådskande vård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska brådskande vård alltid ges till alla som behöver det, oberoende av om personen är invånare i kommunen eller berättigad till hälsotjänster på någon annan grund.

Med brådskande vård avses:

  • omedelbar bedömning och vård som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras, samt
  • brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd.

I allmänhet bedöms behovet av brådskande vård vid hälso- och sjukvårdens jourenhet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer om personen är i behov av brådskande vård. Det är fråga om en medicinsk bedömning som baserar sig på patientens hälsotillstånd och nationella vårdpraxis.

Om patienten inte har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland ska han eller hon själv betala kostnaderna för den brådskande vården till fullt belopp.

Kommunen har möjlighet att genom eget beslut erbjuda mer omfattande tjänster till personer som vistas olagligt i landet.

Icke-brådskande vård

Vissa personer som vistas olagligt i landet är också i behov av icke-brådskande vård. Kommunen har inte skyldighet att ordna offentliga hälso- och sjukvårdstjänster för en person som inte har hemkommun i Finland, om inte personen omfattas av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet.

Om en person som vistas olagligt i landet ges icke-brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar patienten själv vårdkostnaderna fullt ut.

Socialvård

Om en person som vistas olagligt i landet är i behov av nödvändig brådskande hjälp ska personen i första hand hänvisas till den kommunala myndighet som svarar för socialvården för att bedöma behovet av stöd. Kommunerna kontaktar Migrationsverkets lägescentral för att utreda om den person som söker stöd har rätt till mottagningstjänster.  I mån av möjlighet ska kommunerna se till att mat och eventuellt också annan akut hjälp ingår i nödinkvarteringsservicen.

Enligt socialvårdslagen har alla som vistas i en kommun rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar sig på hans eller hennes individuella behov, så att hans eller hennes rätt till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras. I andra än brådskande fall ordnas service för personer som har hemkommun i Finland. Brådskande socialservice enligt socialvårdslagen söks i vistelsekommunen.  

Tillfälligt boende och övrig brådskande socialvård

Enligt socialvårdslagen ordnas tillfälligt boende för personer som behöver kortvarig, brådskande hjälp. Tillfälligt boende ordnas i samband med olika krissituationer. Målet är att hitta en ändamålsenlig lösning som lämpar sig för personen. Också behovet av övrig brådskande hjälp inom socialvården ska bedömas. Bedömningen av personens behov av brådskande service görs alltid av en yrkesutbildad person inom socialvården. 

Det kan exempelvis vara fråga om att ordna nattlogi i form av så kallad nödinkvartering även för personer som vistas i landet utan uppehållsrätt. I den brådskande socialvård som gäller nödvändig omsorg kan också ingå ansvar för mat, kläder och nödvändiga läkemedel. Också när det gäller tillhandahållande av brådskande socialservice ska kunden ges ett överklagbart beslut och anvisningar om hur man begär omprövning.

Barn som vistas olagligt i landet har rätt till service enligt barnskyddslagen.

Arbetsfördelningen mellan kommunen och Folkpensionsanstalten

Det är i första hand kommunerna som tillgodoser behovet av brådskande hjälp när det gäller personer som vistas olagligt i landet. Om personen på eget initiativ söker sig till Folkpensionsanstalten, kontrollerar Folkpensionsanstalten i utlänningsregistret att personen har uppehållsrätt och avgör om personen är berättigad till utkomststöd. Folkpensionsanstalten hänvisar kunder som är i behov av brådskande socialvård till kommunen där det görs en helhetsbedömning av personens behov av hjälp. Mat och övrig materiell hjälp som erbjuds i samband med nödinkvarteringen är primära stödformer. Folkpensionsanstalten hänvisar personer som vistas olagligt i landet till systemet för frivillig återresa.

Kommunens rätt till ersättning för kostnaderna

Folkpensionsanstalten ersätter kommunen eller samkommunen för den brådskande sjukvård som ges en person som inte har hemkommun i Finland och för vilken kostnader inte har kunnat tas ut hos kunden. Ersättningen baserar sig på lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

För att ersättning ska betalas förutsätts det att kommunen eller samkommunen har försökt ta ut sjukvårdskostnaderna hos kunden eller på annat håll (t.ex. ett försäkringsbolag).

Staten ersätter endast brådskande sjukvård. Om kommunen har fattat beslut om ett mer omfattande serviceutbud svarar den själv för alla kostnader som detta medför.

Kommunen har också möjlighet att avstå från att ta ut de verkliga kostnaderna för brådskande sjukvård som ges personer som vistas olagligt i landet. I detta fall är kommunen dock inte berättigad till statlig ersättning.

Kommuner och samkommuner kan få statlig ersättning av Folkpensionsanstalten för de kostnader som uppkommit av brådskande socialservice, även när nödvändig socialservice getts en utlänning som sökt internationellt skydd och fått avslag på ansökan och vars mottagningstjänster har upphört. Ersättning betalas för kostnader för mat, mediciner eller tillfällig boendeservice som getts som nödvändig omsorg. En förutsättning är att brådskande socialservice getts en person som fått ett nekande asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänster.

Hänvisning till systemet för återresa

De kommunala myndigheterna hänvisar personer som vistas olagligt i landet till migrationsmyndigheterna. I systemet för frivillig återresa kan det till en utlänning som ansökt om internationellt skydd betalas bidrag och ersättning för skäliga flyttkostnader om han eller hon frivilligt avlägsnar sig ur landet.

Mer information

Henna Leppämäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163132  


Marika Lahtivirta, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163605