Undersökningar om informationsteknologin inom hälso- och sjukvården

Finland tillsammans med de övriga nordiska länderna placerar sig ständigt bland de fem toppländerna i internationella jämförelser av informationsteknologin inom hälso- och sjukvården.

Dessa undersökningar som närmast företas regelbundet av EU (European Hospital Survey 2013, Benchmarking deployment of eHealth among General Practitioners 2013) och WHO (From Innovation to implementation - eHealth in the European WHO Region 2016) koncentrerar sig bland annat på tillgången till elektronisk patientjournal, informationsutbyte, teleövervakning o.d. teknologier.

WHO

OECD

OECD-undersökning 2016:

Allmänartikel om utvärderingen av eHealth:

EU

The Information Technology & Innovation Foundation ITIF

Nordiska ministerrådet

Egna utvärderingar

SHM och Institutet för hälsa och välfärd lät göra en undersökning om nuläget för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och framtidsplanerna till stöd för strategiarbetet.

Teknologikartläggningsserien (STEPS) har gjorts sedan år 2003. Institutet för hälsa och välfärd har ansvaret

How does Finland score in international ICT surveys?

Mer information