Sjukvårdsdistrikt och specialupptagningsområden

De sjukvårdsdistrikt som har inrättats av kommunerna svarar för att ordna den specialiserade sjukvården inom sitt område. Sjukvårdsdistriktets samkommuner planerar och utvecklar den specialiserade sjukvården så att primärhälsovården och den specialiserade sjukvården bildar en fungerande helhet.

Inklusive Åland finns det 21 sjukvårdsdistrikt. Varje kommun ska höra till något sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistriktens uppgifter

Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt tillhandahåller de tjänster inom den specialiserade sjukvården som det inte är ändamålsenligt att producera inom primärhälsovården. Tjänsterna ska tillhandahållas enligt enhetliga medicinska och odontologiska grunder.

Sjukvårdsdistrikten svarar för

  • styrningen och kvalitetskontrollen av utvecklingen av laboratorie- och avbildningstjänsterna, den medicinska rehabiliteringen samt de övriga tjänsterna som produceras av den kommunala hälsovården
  • forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten inom sitt område
  • samordningen av den kommunala hälsovårdens datasystem.

Regleringar om sjukvårdsdistrikten och deras uppgifter finns i lagen om specialiserad sjukvård.

Specialupptagningsområde

Vissa tjänster inom den specialiserade sjukvården ordnas över sjukvårdsdistriktens gränser på basis av universitetssjukhusens specialupptagningsområden dvs. så kallade miljondistrikt. Genom en förordning av statsrådet regleras vilka specialaupptagninsområdena är och vilka sjukvårdsdistrikt som hör till vilket specialupptagningsområde.

Specialupptagningsområden inom sjukvården och sjukvårdsdistrikt

1) Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus som omfattar

a) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,

b) Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt,

c) Södra Karelens sjukvårdsdistrikt,

d) Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt,

2) Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus som omfattar

a) Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,

b) Satakunta sjukvårdsdistrikt,

c) Vasa sjukvårdsdistrikt,

3) Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus som omfattar

a) Birkalands sjukvårdsdistrikt,

b) Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt,

c) Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt,

4) Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus som omfattar

a) Norra Savolax sjukvårdsdistrikt,

b) Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt,

c) Södra Savolax sjukvårdsdistrikt,

d) Östra Savolax sjukvårdsdistrikt,

e) Norra Karelens sjukvårdsdistrikt,

5) Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus som omfattar

a) Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt,

b) Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt,

c) Kajanalands sjukvårdsdistrikt,

d) Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt,

e) Lapplands sjukvårdsdistrikt.