Folkhälsodelegationen: Sektionen för välfärdsekonomi 

Syftet med sektionen var att främja det välfärdsekonomiska perspektivet och skapa strukturer för detta i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet.

Sektionernas uppgifter

Sektionen

  • lägger fram ett förslag om en färdplan för att främja det välfärdsekonomiska perspektivet 2022–2023. 
  • samlar in konkreta exempel som stöder det välfärdsekonomiska perspektivet samt god praxis som stöd för nationellt, regionalt och lokalt beslutsfattande. 
  • identifierar styrkor och utvecklingsbehov i fråga om kunskapsunderlaget  
  • lägger fram ett förslag om hur kunskapsunderlaget för välfärdsekonomin kan stärkas. 

Mandatperiod och sammansättning

Sektionens mandatperiod sträckte sig från den 1 september 2020 till den 31 december 2021.

Ordförande var avdelningschef Veli-Mikko Niemi från social- och hälsovårdsministeriet, och vice ordförande var budgetråd Riitta Aejmelaeus från finansministeriet. 

Sektionens medlemmar bestod av representanter för ministerier, forsknings- och expertinrättningar, Kommunförbundet och organisationer.

Mer information