Folkhälsodelegationen: Sektionen för utvärdering och uppföljning av välfärds- och hälsopolitiken 

Syftet med sektionen är att utvärdera och följa utvecklingen i fråga om välfärden, hälsan och jämlikheten samt genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken. Sektionen ska också främja kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet inom välfärds- och hälsopolitiken. 

Sektionen ska väcka diskussion om välfärds- och hälsopolitiska frågor, och diskussionen ska basera sig på oberoende forskningsdata. 

Sektionernas uppgifter

Sektionen

  • lägger fram ett förslag om det organ som ska utses till oberoende utvärderings- och uppföljningsorgan för välfärds- och hälsopolitiken
  • samlar in relevant data om befolkningens välfärd och hälsa och om jämlikheten samt drar slutsatser om de vidtagna politikåtgärdernas effekter på dessa (årlig redogörelse om utvecklingen)
  • lägger fram ett förslag om indikatorer för uppföljningen av riktlinjerna för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 
  • föreslår rekommendationer om åtgärder i det rådande läget 
  • informerar aktivt och på ett begripligt sätt och ser till att informationen kan användas i processerna för beslutsfattandet och utvecklingsarbetet.

Mandatperiod och sammansättning

Sektionens mandatperiod varar från den 1 september 2020 till den 31 juli 2023.

Ordförande är Markku Tervahauta, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, och viceordförande är Päivi Husman, direktör för Arbetshälsoinstitutet. 

Medlemmarna i sektionen består av representanter för universitet, forsknings- och expertinrättningar, organisationer och kommuner. Dessutom bjuder man in experter inom olika förvaltningsområden att delta i sektionens arbete. 

Mer information