Folkhälsodelegationen: Sektionen för strukturer och metoder

Syftet med sektionen är att stödja samarbetet och användningen av gemensamma verksamhetsmodeller för kommunernas, områdenas och organisationernas främjande av välfärd, hälsa och säkerhet. 

Syftet är också att stödja beredningen av social- och hälsovårdsreformen och verkställandet av reformen i fråga om främjandet av välfärd, hälsa, säkerhet och jämlikhet. 

Sektionernas uppgifter

Sektionen 

  • bereder åtgärderna i handlingsplanen för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 och följer upp hur planen förverkligas (sammandrag årligen)
  • lägger vid beredningen och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen fram förslag om främjandet av välfärd, hälsa, säkerhet och jämlikhet, bland annat förslag om stödmaterial och åtgärder 
  • bereder ett förslag om spridningen av verkningsfulla förfaranden för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet  
  • samarbetar med delegationens övriga sektioner och med sektionen för regional beredning (social- och hälsovårdsreformen)
  • informerar aktivt och på ett begripligt sätt och ser till att informationen kan användas i processerna för beslutsfattandet och utvecklingsarbetet på regional och lokal nivå.

Mandatperiod och sammansättning

Sektionens mandatperiod sträcker sig från den 1 september 2020 till den 31 juli 2023.

Ordförande är Timo Aronkytö, vice stadsdirektör Vanda stads social- och hälsovård, och vice ordförande är Sanna Ylitalo, överinspektör vid regionförvaltningsverket i Lappland. 

Sektionens medlemmar består av representanter för sjukvårdsdistrikt, social- och hälsovårdsdistriktet, kommuner, organisationer, landskapsförbundet, Kommunförbundet och forsknings- och expertinrättningar. 

Mer information