Folkhälsodelegationen: Ny sektion främjar motion och hälsosamma kostvanor i de nya social- och hälsovårdsstrukturerna och kontaktytorna 

Genom att främja motion och bättre kostvanor kan man förebygga många folksjukdomar, minska kostnaderna för samhällsekonomin, förbättra arbets- och funktionsförmågan och minska skillnaderna i välfärd och hälsa.     

Syftet med sektionen är att främja användningen av motion och kost som ett arbetsverktyg inom social- och hälsovårdstjänsterna och inom det förvaltningsövergripande samarbetet kring tjänsterna. Det ska finnas en sömlös kontaktyta för motionsrådgivning och kostrelaterad hälsa mellan välfärdsområdena, kommunerna och övriga aktörer så att man kan säkerställa att de nya samarbetsstrukturerna och förfarandena fungerar.   

Sektionens uppgifter

  • Samordna det arbete som gjorts under beredningen av social- och hälsovårdsreformen i syfte att främja rådgivningen om levnadsvanor och motion samt kostrelaterad hälsa inom social- och hälsovården och inom tjänsterna i kontaktytorna på dessa områden.  
  • Utarbeta en plan för social- och hälsovården med syftet att främja motion och hälsosamma kostvanor och att förbättra samarbetet och servicekedjorna på detta område mellan välfärdsområdena, kommunerna, organisationerna och övriga aktörer.    
  • Utarbeta en plan för kartläggningen av användningen av motion och kost som ett arbetsverktyg inom social- och hälsovården och för bedömningen av behovet att utveckla personalens kunnande.  

Mandatperiod och sammansättning

Sektionens mandatperiod varar från den 1 september 2022 till den 31 juli 2023.

Sektionens ordförande är konsultativa tjänstemannen Sirpa Sarlio från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen. 

Sektionens medlemmar består av representanter för social- och hälsovården, ministerier, forsknings- och expertinrättningar, organisationer och Kommunförbundet. Sektionen hör vid behov sakkunniga från ministerier, expert- och utbildningsorganisationer, kommuner, välfärdsområden och övriga organisationer och aktörer på området.