Folkhälsodelegationen: Sektionen för ärenden gällande psykisk hälsa, rusmedel och beroende

Syftet med sektionen är att främja och samordna genomförandet av de förebyggande och främjande åtgärderna i rusmedels- och beroendestrategin, strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention.  Sektionen bidrar således till att verkställa Statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet.  

Sektionernas uppgifter

Sektionen

  • främjar och samordnar ur ett folkhälsoperspektiv genomförandet av de förebyggande och främjande åtgärderna i rusmedels- och beroendestrategin, strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention. 
  • hör centrala aktörer i fråga om genomförandet
  • ansvarar för samarbetet med övriga strategier och riktlinjer vid Statsrådet
  • stöder och samarbetar aktivt med de övriga sektionerna i delegationen i frågor som gäller rusmedel, beroende och psykisk hälsa
  • utarbetar förslag om det långsiktiga arbetet på nationell nivå för att öka likvärdigheten i anknytning till psykiska problem, rusmedel och beroende och minska diskriminering och social stigmatisering
  • utarbetar förslag för att stärka olika yrkesgruppers kunnande i fråga om rusmedel, beroende och psykisk hälsa särskilt i de arbetsuppgifter som kräver nära växelverkan med andra människor.

Mandatperiod och sammansättning

Arbetsgruppens mandatperiod varar från den 18 mars 2022 till den 31 juli 2023.
Sektionens ordförande är avdelningsöverläkare Matti Kaivosoja från Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och Åbo universitet.  Vice ordförande är konsultativ tjänsteman Elina Kotovirta från social- och hälsovårdsministeriet. 

I sektionen deltar representanter för ministerier, statliga inrättningar, regionförvaltningsverk, sjukvårdsdistrikt, kompetenscentrum inom det sociala området, universitet, yrkeshögskolor, läroanstalter på andra stadiet, kommuner, Kommunförbundet samt övriga organisationer. 

Mer information