Samröret med tobaksindustrin begränsas

Enligt artikel 5.3 i Världshälsoorganisationens ramavtal om tobak (FCTC), som Finland ratificerade 2005, ska avtalsparterna inom ramen för sin nationella lagstiftning skydda folkhälsan och tobakspolitiken från påverkan av tobaksindustrins intressen. Enligt verkställighetsinstruktionen för artikel 5.3 finns det en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Av denna anledning ska all verksamhet och samröre med tobaksindustrin ske begränsat, ansvarsfullt och öppet. Denna skyldighet gäller alla förvaltningsområden, inte bara hälsosektorn.  

Samröre med tobaksindustrin är i vissa situationer behövligt eller nödvändigt (genomförande av lag, tekniska ärenden), men den allmänna hälsopolitiken eller den diskussion som anknyter till den tolkas strida mot artikel 5.3 i WHO:s ramavtal om tobak.  

Om samröre med tobaksindustrin är nödvändigt, ska det ske öppet. I mån av möjlighet ska samröret ske i offentligheten till exempel genom offentliga höranden och informationsmöten eller genom att offentliggöra protokollen till exempel på webben.

I Finland jämställs industrin med e-cigaretter med tobaksindustrin, och därför gäller det som anges ovan också industrin med e-cigaretter. 

Mer information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163343   E-postadress:


Reetta Honkanen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163684   E-postadress: