En samordnare för arbetsförmågan ett stöd för partiellt arbetsföra

Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet har avslutats och sidorna uppdateras inte längre.

Nyckelpersonen i verksamhetskonceptet som främjar sysselsättning och fortsatt arbete bland partiellt arbetsföra är en samordnare för arbetsförmågan som tillsammans med den partiellt arbetsföra söker lämpliga alternativ för honom eller henne bland konceptets urval av metoder.

Samordnaren för arbetsförmågan är en expert som kan bedöma betydelsen av olika metoder och hjälpa till vid t.ex. en kritisk övergångsfas.

Samordnaren för arbetsförmågan har också till uppgift att stärka och upprätthålla den partiellt arbetsföras motivation och förmåga att klara sig på egen hand.

Ansvaren tydligt definierade

I verksamhetskonceptet har arbetsgivaren eller Arbets- och näringsbyrån huvudansvaret för framgången i processen. Samordnaren för arbetsförmågan svarar för att planen som ska stödja den partiellt arbetsföra förverkligas.

  Huvudansvarig  Samordnare för arbetsförmågan

En yrkesverksam person
vars arbetsförmåga försämras

Arbetsgivare, som
- svarar för att processen för att fortsätta arbetet lyckas
- ser till att experthjälp finns att tillgå och att arbetsplatsens
alla egna metoder tas i bruk (till exempel arbetsarrangemang, arbetssäkerhet)

Person som arbetsgivaren utser, som
- tillsammans med arbetstagaren gör upp en skräddarsydd plan som stöd för att fortsätta arbeta
- svarar för att planen förverkliga
En partiellt arbetsför
som står utanför arbetslivet
Arbets- och näringsbyrån
- svarar för tjänster med hjälp av vilka man främjar sysselsättning.
En person som utsetts av Arbets- och näringsbyrån, som
- tillsammans med den arbetssökande gör upp en skräddarsydd plan som stöd för sysselsättningen
- svarar för att planen förverkligas
 En informationskälla bestående av en portal där man sammanställt information
om alla tjänster och förmåner.

Utbildningen av samordnare för arbetsförmågan har börjat

Målet med utbildningen är att deltagarna får bra färdigheter att tillsammans med den partiellt arbetsföra hitta individuella lösningar för att fortsätta arbeta eller för att komma ut i arbetslivet.

I utbildningen granskas arbetsförmågan i förhållande till arbetsuppgiften: arbetet kan anpassas så att det motsvarar arbetstagarens kvarvarande arbetsförmåga.

Samordnarna för arbetsförmågan bekantar sig med utbudet av metoder och olika kombinationer av metoder samt intensifierar samarbetet med olika aktörer, bland annat sakkunniga inom servicesystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför utbildningen i samarbete med projektet Jamit - työurien jatkamisen tuki. Jamit finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och Europeiska socialfonden (ESF).

Mer information