Beredning av strategi för psykisk hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett beredningen av strategi för politiken inom området psykisk hälsa. Strategin sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Utifrån strategin ska kommande regeringar göra upp sitt eget handlingsprogram för psykisk hälsa. I dessa program fastställs prioriteringarna för politiken inom området psykisk hälsa under den aktuella regeringsperioden samt metoder och medel för genomförandet och uppföljningen av programmet.

Strategin för politiken inom området psykisk hälsa innehåller ett program för förebyggande av självmord. För detta ändamål har riksdagen beviljat ett anslag på 300 000 euro. 

Beredningen av strategin för psykisk hälsa styrs av en styrgrupp. För själva beredningen svarar en expertgrupp med bred sammansättning. I expertgruppen ingår medlemmar som är sakkunniga i servicesystemet samt representanter för civilsamhällesorganisationer inom området psykisk hälsa. 

Förslag till prioriteringar i strategin för psykisk hälsa

Expertgruppen har berett förslag till följande fem prioriteringar:

  1. Psykisk hälsa som kapital
  2. Hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen
  3. Rätt till psykisk hälsa
  4. Omfattande tjänster enligt en människas behov
  5. Gott ledarskap i fråga om psykisk hälsa. 

Alla kan delta i beredningen av strategin

Under våren 2019 ordnade expertgruppen diskussionsmöten för att utveckla innehållet i prioriteringarna.

I webbtjänsten dinåsikt.fi kan du uttrycka din åsikt om hurdana åtgärder som behövs för att nå målen. (9.4.-5.5.2019)

Avsikten är att förslagen ska sändas på officiell remiss under hösten 2019.

Delta i diskussionen med hashtaggarna #mielenterveysstrategia #mielenterveyslinjaukset och #itsemurhienehkäisy

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163388  


Tuulia Rotko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163125