Begränsningarna av förplägnadsrörelser  

Begränsningarna av förplägnadsrörelserna från den 17 september 2021

Statsrådet har utfärdat 16 september en förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Förordningen träder i kraft torsdagen den 17 september 2021.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Åland, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen och Kajanaland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 17 september: 

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Allmänna krav på hygien och avstånd mellan kunder:

  • Restaurangerna ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att det inte är tillåtet att besöka förplägnadsrörelsen, om kunden har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion. 
  • Restaurangerna ska se till att kundernas vistelse ordnas tillräckligt glest och att kundplatserna är belägna tillräckligt långt från varandra.
  • Restaurangerna ska se till att utrymmena och ytorna rengörs och att kunderna får möjlighet att rengöra händerna.
  • Restaurangerna ska göra upp en skriftlig plan över hur de fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivits för verksamheten och användningen av utrymmen inomhus och utomhus.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Satakunta samt i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt från och med den 16 september:

Alkohol får serveras kl. 07.00–01.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–02.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. 

På uteserveringar behöver kunderna inte ha egna sittplatser, men man ska man se till kunderna håller avstånden. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i följande landskap: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen och Österbotten från och med den 10 september:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–23.00 och hålla öppet kl. 05.00–24.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus, och enligt den nya begränsningen även utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus. 

Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Undantagen från begränsningarna

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341