Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att främja funktionsförmågan, förmågan att klara sig på egen hand, välbefinnandet, möjligheterna att vara delaktig och sysselsättningen hos en person som är sjuk eller har funktionsnedsättning.

Medicinsk rehabilitering

Rehabilitering som syftar till att återställa fysisk funktionsförmåga (t.ex. vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen) eller att bevara funktionsförmågan.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Lagstadgad rehabiliteringsform för långtidsarbetslösa.

Yrkesinriktad rehabilitering

Om sjukdomen medför risk för arbetsoförmåga ordnar Folkpensionsanstalten och arbetspensionsanstalterna lagstadgat stöd för att höja förvärvsförmågan. FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering också på grund av väsentligt nedsatt arbets- och förvärvsförmåga.

Psykoterapi i rehabiliteringssyfte

Om förmågan att arbeta eller studera är hotad på grund av en psykisk störning, betalar FPA ersättning för kostnader som orsakas av psykoterapi i rehabiliteringssyfte för personer i 16-67 års ålder.

Social rehabilitering

Social rehabilitering ordnas för svårt marginaliserade personer för att hjälpa dem att återfå sin delaktighet i samhället. Rehabiliteringen stärker klientens sociala funktionsförmåga och förutsättningar för social växelverkan. Mer om saken:

  • Socialarbete

Rehabilitering av personer som skadats i arbets- och trafikolyckor 

När behovet av rehabilitering har uppstått på grund av olycksfall i arbete, yrkessjukdom eller trafikolycka erbjuds lagstadgad rehabilitering som bekostas av olycksfalls- och trafik försäkringsanstalterna.

Rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Anordnas enligt lag till alla som behöver sådan rehabilitering. Mer om saken under rubriken Äldre personer:

  • Förmåner till veteraner

Handikapptjänster

Anordnas enligt lag.

  • Handikapptjänster

Medicinsk rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning

Annan rehabilitering inom social- och hälsovården

Specialundervisning i grundskolan, yrkesinriktad specialundervisning, yrkesinriktad rehabilitering inom arbetsförvaltningen är rehabiliteringsformer som erbjuds enligt kommunens resurser.

Medicinsk rehabilitering hör till hälso- och sjukvården medan socialvården svarar för rehabilitering av handikappade, missbrukare samt social rehabilitering.

Rehabilitering enligt behovsprövning

Behovsprövad rehabilitering ordnas främst för personer som inte har lagstadgad rätt till rehabilitering som ordnas av FPA.

Kostnader och utkomstskydd

De flesta rehabiliteringstjänster är avgiftsfria. För en del rehabiliteringstjänster, såsom terapier och vårdperioder på rehabiliteringsanstalter, betalar klienten en avgift.

Kostnaderna för rehabilitering som orsakas av olycksfall i arbete, yrkessjukdom eller trafikskada ersätts av olycks- och trafikförsäkringen. Försäkringsanstalten ersätter kostnaderna för rehabiliteringen till rehabiliteringsklienten enligt samma belopp som han eller hon själv skulle betala. Rehabiliteringsklienten får full ersättning för inkomstbortfallet under rehabiliteringen.

FPA och arbetspensionsanstalterna betalar rehabiliteringspenning som utkomstskydd under rehabiliteringstiden. Mer om saken under rubriken Utkomst.

  • Utkomst under rehabilitering
  • Att ansöka om förmåner när arbetsförmågan försämras