Regionförvaltningen

På finländska fastlandet finns det sex regionförvaltningsverk (Avi). Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Regionförvaltningsverken främjar i samarbete med kommunerna utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna i enlighet med de nationella målsättningarna samt förverkligar den förebyggande social- och hälsovårdspolitiken.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar den kommunala och privata social- och hälsovården. De beviljar tillstånd för privata producenter inom social- och hälsovården. Verken övervakar att de offentliga och privata tjänsterna förverkligas på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Regionförvaltningsverken främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet bland annat genom att behandla klagomål .

Regionförvaltningsverken

  • svarar för den regionala styrningen och övervakningen av social- och hälsovården
  • utvärderar tillgången på och kvaliteten av basservicen i kommunerna
  • beviljar tillstånd till privata leverantörer av social- och hälsotjänster
  • beviljar tillstånd för utskänkning av och detaljhandel med alkoholdrycker och övervakar försäljningen
  • handlägger klagomål och rättsskyddsärenden som gäller individer  
  • svarar för tillsynen inom arbetarskyddet
  • svarar för utvecklandet av räddningsväsendet och beredskapen inför undantagsförhållanden.
     
  • Regionförvaltningsverket

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och administrerar tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet. Valvira samarbetar med regionförvaltningsverken bland annat genom att utarbeta gemensamma tillsynsprogram som också innehåller en noggrannare beskrivning av arbetsfördelningen mellan regionförvaltningsverken och Valvira.

Mer information

Satu Koskela, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO 0295163380