Regionförvaltningen

På finländska fastlandet finns det sex regionförvaltningsverk (Avi). Statens ämbetsverk på Åland är den statliga regionförvaltningsmyndigheten på Åland.

Regionförvaltningsverken främjar i samarbete med kommunerna utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna i enlighet med de nationella målsättningarna samt förverkligar den förebyggande social- och hälsovårdspolitiken.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar den kommunala och privata social- och hälsovården. De beviljar tillstånd för privata producenter inom social- och hälsovården. Verken övervakar att de offentliga och privata tjänsterna förverkligas på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Regionförvaltningsverken främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet bland annat genom att behandla klagomål .

Regionförvaltningsverken

  • svarar för den regionala styrningen och övervakningen av social- och hälsovården
  • utvärderar tillgången på och kvaliteten av basservicen i kommunerna
  • beviljar tillstånd till privata leverantörer av social- och hälsotjänster
  • beviljar tillstånd för utskänkning av och detaljhandel med alkoholdrycker och övervakar försäljningen
  • handlägger klagomål och rättsskyddsärenden som gäller individer  
  • svarar för tillsynen inom arbetarskyddet
  • svarar för utvecklandet av räddningsväsendet och beredskapen inför undantagsförhållanden.
     
  • Regionförvaltningsverket

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och administrerar tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet. Valvira samarbetar med regionförvaltningsverken bland annat genom att utarbeta gemensamma tillsynsprogram som också innehåller en noggrannare beskrivning av arbetsfördelningen mellan regionförvaltningsverken och Valvira.

Mer information