Projektets resultat

God praxis blir bestående

God praxis spreds och förankrades åren 2017–2018 som en del av regeringens spetspro-jekt Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre. Aktörer som sprider god praxis fick 7,25 miljoner euro i statsunderstöd. Informa-tion har samlats på denna sida om resultaten av de nio projekt inom spetsprojektet som fått statsunderstöd.

Smarta familjen – glädje och entusiasm i barnfamil-jernas levnadsvanor 

Innan spetsprojektet användes verksamhetsmodellen Smarta familjen i 107 kommuner. Nu har modellen etablerats i hela Finland. Hälsovårdare i skolor och vid rådgivningsbyråer har fått utbildning i och praktiska verktyg för rådgivning om levnadsvanor samt metoder för att till exempel diskutera barnets övervikt

Familjerna får bland annat

 • ett kort som kartlägger familjens levnadsvanor för att familjen ska kunna utvärdera sig själv
 • sporrande bilder till stöd för val i vardagen
 • stöd för livsstilsförändringar genom att utnyttja familjens styrkor
 • en webbplats för att hämta material, idéer och exempel i praktiken.

Ytterligare information: neuvokasperhe.fi

Effektiv rådgivning om levnadsvanor inom social- och hälsovården

Modeller för rådgivning om levnadsvanor som gäller motion, kost och sömnhälsa används i 11 sjukvårdsdistrikt. Särskilt de som behöver rådgivning om levnadsvanor har fått det, såsom överviktiga vuxna, de som rör på sig lite samt klienter inom mentalvårds- och miss-brukartjänsterna. Till exempel aktivitetsmätare kan utnyttjas vid rådgivningen om levnads-vanor och uppföljning av effekterna.

Yrkesmänniskor får bland annat

 • webbutbildning: ta upp till diskussion, motions- och kostrådgivning, behandling av sömnlöshet utan läkemedel, systematisk registreringspraxis
 • digitala metoder och verktyg som underlättar arbetet
 • regionala nätverk och partnerskap för rådgivning om levnadsvanor

Ytterligare information: ukkinstituutti.fi/vesote

Kraft i åren – en verksamhetsmodell för kommuner som stöder äldre som bor hemma

Olika aktörer i kommunen (idrottsväsendet, organisationer, social- och hälsovården, tek-niska väsendet) samarbetar för att öka den fysiska aktiviteten hos äldre som bor hemma. Av de som fyllt 75 år bor nu redan 76 procent i en kommun där modellen används. 

 Modellens fördelar för äldre:

 • Fysisk aktivitet bidrar till att man orkar bo hemma längre
 • Delaktigheten ökar och ensamheten minskar när äldre deltar i motionsverksamhet
 • De äldre är med och utvecklar verksamheten (motionsråd och verksamhet med kam-ratinstruktörer och utomhusmotionsvänner).

En kommun får i och med verksamhetsmodellen

 • tillgång till god praxis för att öka hälsomotionen bland äldre
 • utbildarutbildningar samt lärande nätverk och workshoppar.

Ytterligare information: voimaavanhuuteen.fi

Klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna får stöd att sluta röka 

Klienter inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna får stöd för att sluta röka i 11 sjukvårdsdistrikt. 

Erfarenhetsexperter och kamratstödjare är viktiga stödpersoner. 

Yrkesmänniskornas kunnande ökar

 • när de arbetar i multiprofessionella arbetsgrupper som sporrar till rökfrihet
 • med hjälp av en riksomfattande webbkurs (www.mielenterveystalo.fi)
 • när metoder enligt en God medicinsk praxisrekommendation används
 • när det finns systematiskt antecknade uppgifter om rökning i klient- och patientuppgif-terna.

Ytterligare information:  filha.fi/hankkeet

Utbildning ökar färdigheterna i psykisk hälsa för både vanliga människor och yrkesmänniskor 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland har utbildat 600 nya instruktörer som tillhandahåller utbildning för att öka färdigheterna i psykisk hälsa. I tre olika utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa (Mielenterveyden ensiapu®)

deltog 3 000 personer år 2016, 7 000 personer 2017 och 10 000 år 2018. Kommunen kan med fördel ta in utbildningarna i till exempel kommunens välfärdsberättelse, välfärdsplan, stadsstrategi eller något annat program.

Utbildningarna är:

 • Psykiska första hjälpen 1: positiva effekter av psykisk hälsa samt inlärning och övning av färdigheterna i psykisk hälsa
 • Psykiska första hjälpen 2: identifiering av symptom, ta upp till diskussion, tidigt ingri-pande och övning av färdigheter
 • Psykiska första hjälpen med fokus på unga: utmaningar och fenomen i vardagen, iden-tifiering av larmsignaler, ta upp till diskussion och förebyggande av problem

Ytterligare information: mielenterveydenensiapu.fi 

Metoder för främjande av psykiskt välbefinnande vid yrkesläroanstalter

Ehyt rf har utbildat 49 nya metodutbildare för Rusfenomenet- och Gruppfenomenet-utbildningen. 8 828 studerande vid yrkesläroanstalter och 529 lärare har deltagit i Rusfeno-menet-utbildningarna. Antalet yrkesmänniskor som deltagit i Gruppfenomenet-utbildningarna är 1 574.

Inom Rusfenomenet-undervisningen 

 • funderar studerande i åldern 15–18 år i grupper över de sociala, kulturella och samhäl-leliga dimensionerna av alkohol- och narkotikabruk
 • får de studerande färdigheter att fatta övervägda beslut om sitt eget bruk av alkohol och narkotika. 

Gruppfenomenet-utbildningen 

 • är avsedd för hela personalen vid yrkesläroanstalten.
 • ger personalen färdigheter för att skapa och upprätthålla en god gruppanda samt bygga upp olika slags diskussioner om välbefinnande.

Ytterligare information: ehyt.fi/fi/toinen-aste

I Lappland ges första hjälpen till personer som riskerar att begå självmord

Inom Lapplands sjukvårdsdistrikt testades den kanadensiska utbildningen ASIST, som är ett av det mest använda självmordsförebyggande metoderna i världen. Utbildningen lämpar sig för alla yrkesmänniskor inom olika områden som har fyllt 18 år, såsom poliser, anställda vid räddningsväsendet och lärare, men även vanliga människor, såsom renskötare. Hittills har 23 personer i Utsjoki, 11 i Enare, 17 i Enontekis, 20 i Ivalo, 15 i Sodankylä och 31 i Rovaniemi gått utbildningen.

Utbildningen ger följande färdigheter:

 • Identifiera och fråga om självmordstankar samt stödja personer som riskerar att begå självmord

 • Komma överens med den som riskerar att begå självmord om hur man förebygger omedelbar risk för skada eller död

 • Identifiera personer i lokalsamhället som kan hjälpa och hänvisa till vård.

Ytterligare information: eallin.fi
 

Utbildning i suicidprevention för yrkesmänniskor inom primärvården

Institutet för hälsa och välfärds (THL) utbildning ger färdigheter att identifiera riskfaktorer för självdestruktivitet och personer som riskerar att begå självmord. Hittills har totalt 1 679 yr-kesmänniskor utbildats. Av dessa arbetar 604 inom primärvården, 262 inom socialservice, 127 inom mentalvårdstjänster och 686 inom övriga områden.

Utbildningen gör 

 • att bemöta någon som riskerar att begå självmord och fråga om självmordstankar är lättare
 • att yrkesmänniskor lär sig identifiera sådana styrkor hos patienten som kan skydda från självmord
 • att kännedom om fortsatta åtgärder och vårdhänvisning ökar.

Ytterligare information:thl.fi/Ehanke

Gemensamt kök skapar delaktighet för invånare

Runt om i Finland finns 25 gemensamma kök och 10 framtida gemensamma kök under utveckling.

Gemensamt kök 

 • samlar människor till meningsfull verksamhet kring mat
 • kan finnas i ett invånarhus, byahus, aktivitetscentral eller välfärdscenter, eller det kan inrättas i en lokal som står tom
 • erbjuder rådgivning inom det sociala området och stöd för att söka sig till tjänster, till exempel arbets- och näringsbyråernas tjänster eller mentalvårdstjänster.

Ytterligare information: yhteinenkeittio.fi

Mer information