FI SV

Projektet Arbetsliv 2020

Målet för projektet Arbetsliv 2020 är att lyfta Finlands arbetsliv till det bästa i Europa inom de följande sju åren.

Projektet sammanför det arbete som ska göras för att utveckla arbetslivet och erbjuder arbetsplatserna hjälp och verktyg. Nästan 20 organisationer deltar i projektet. Social- och hälsovårdsministeriet är en av kärnaktörerna i projektet.

Läs mer på projektets webbplats:

Följa bloggen Työelämän kehittäjät (på finska)

SHM utvecklar arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet utvecklar arbetarskyddet och arbetshälsan. Ministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt för utvecklingen av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken.

Att förlänga tiden i arbetslivet är ett av social- och hälsovårdsministeriets viktigaste strategiska mål. Tiden i arbetslivet kan förlängas bland annat genom att man förbättrar arbetsförhållandena och arbetshälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

SHM:s nyckelmål

SHM har fastställt att projektets nyckelmål är

  • God ledning
  • Spridning av god praxis för arbetshälsa
  • Partiellt arbetsföra sysselsätts och fortsätter i arbetslivet
  • Ett fungerande samarbete inom företagshälsovården
  • Tiden i arbetslivet förlängs med hjälp av hälso- och sjukvård för arbetslösa
  • Arbetshälsan stöds i arbetspensionsanstalternas verksamhet

Ytterligare information

Ismo Suksi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 464, fornamn.efternamn@stm.fi