Personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett förvaltningsövergripande strategiskt program för att säkerställa en tillräcklig personal och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården. 

Avsikten var att finna hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt med beaktande av regionala skillnader.

Som ett led i programmet utarbetade man en färdplan till år 2027 för hur man ska sörja för att social- och hälsovårdspersonalen räcker till och stannar kvar och att det finns arbetskraft att tillgå.  Man har redan planerat över 40 programåtgärder för åren 2022–2023, och de flesta av dem har nu inletts. 

Färdplanen till 2027 utgår från 4 strategiska spetsområden. De strategiska spetsarna är att säkerställa kompetensen, att förbättra resultaten av arbetet och möjligheterna att göra ett bra arbete samt analys av kunskapsunderlag och prognostisering. 

Vid arbetsfördelningen utnyttjar man sådana verksamhetssätt och verksamhetsmodeller som konstaterats ge goda resultat och utvecklar dem så att de lämpar sig för befolkningens servicebehov i respektive område.

Social- och hälsovårdsministeriet har gjort ett utkast till en anvisning om hur lagstiftningen ska tillämpas vid utvecklandet av uppgiftsstrukturer och verksamhetsmodeller för arbetsfördelning. Utlåtanden om utkastet kan lämnas  fram till den 8 mars 2023. 

Organiseringen av programmet

Som styrgrupp för programmet fungerar ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård. Ministerarbetsgruppen leds av familje- och omsorgsministern och har till uppgift att fastställa prioriteringarna för programmet.

För programarbetet har det inrättats en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter för ministerierna och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 18 november 2021 till den 31 mars 2023.

Dessutom har det inrättats sju underarbetsgrupper med syftet att behandla tillgången till arbetskraft och personalens tillräcklighet ur olika synvinklar.  

Mera information om gruppernas sammansättning och uppgifter finns i Statsrådets tjänst för projektinformation: 

Mer information

Taina Mäntyranta, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163692  


Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163264